Spirala svetla

C

Jezik, vežbe za II razred                                                                          

  Sadržaj stranice

                  1. Morfologija 

                        a) vrste reči

                        b) nepromenljive vrste reči

                        c) padežni oblici

                        d) imenice

                        e) zamenice

                        f) pridevi

                        g) brojevi  

                        h) glagoli 


             1.Morfologija      


 ( Većina zadataka je preuzeta iz zbirke zadataka Srpski jezik kroz testove, čiji su urednici Dušan Ivanić, Bosiljka Milić i Živojin Stanojčić)

Zadaci za takmičare označeni su zvezdicom (*)  !!!


Sve vrste reči

1.      Odredi sve vrste reči u sledećim stihovima:

a) Ja sad jedva mogu znati da imadoh san / i u njemu oči neke, nebo nečije...

b) Ni arije ni sveg drugog, što ja noćas snih...

 2.   Odredi vrste reči : iako___________ nikome :___________uopšte____________

 3.  Kojoj vrsti reči pripada podvučena reč u sintagmi znatno bolji?

4. Podvuci reč koja ne spada u istu vrstu reči u koju spadaju ostale reči: uvek, popreko, čak, veoma, mnogo, ovde, nehotice.

5.Odredi vrstu podvučenih reči: a) Prošli smo kraj njegove kuće. b) Vrh sela stoji  crkva.

6. Sâm je obeleženo akcentom da bi se razlikovalo od koje vrste reči ?________________

7.Koja je vrsta i podvrsta reči otud ?

 *8. U sintagmi te dve godine podvučena reč stoji u obliku:

          a) singulara  b) paukala c) plurala

9. Odredi sve vrste reči u sledećim rečenicama:

   a) Milan je juče bio kod mene. b) Bilo mi je jedva pet godina.

10. Kojim vrstama reči pripada reč put u sledećim primerima:

             prvi put ______________________, put njiva______________________

11.Ispiši superlative i odredi kojim vrstama reči pripadaju:

       Kad najposle izvukoše kola na najvišu tačku, tada se ponovo ukaza ravnica.

12.Zaokružite slova ispred primera koji pripadaju različitim vrstama reči:

a)orao, orao      b) roda, roda       c) tiho, tiho        d) para , para

 

 

Nepromenljive vrste reči

 

 1.   Podvuci rečce u sledećoj rečenici :   Verovatno je baš on insistirao na tome .

2.      Napiši sve predloge koji se nalaze u sledećim rečenicama:

Na fudbalskom igralištu trčali su dečaci. Iza gola, u dva reda, sušili su se dresovi.

 3.   Podvuci priloge:

          a) Sakupio je veoma obimnu literaturu o njima.     b) Poštovani susede, jako je kasno!

       *c) Prvo otac sede za sto, zatim majka i tako smo sedeli , u krugu, nemi, ispod bleštavog lustera.

4. Podvuci nepromenljive reči: letos, zima, zaista, davno, davnina, kako.

5.Znači (J )   je:  a) prilog  b) rečca  c) veznik ?

 *6. Podvuci rečce ( partikule) u sledećoj rečenici:

       Kad baš hoćeš da ti kažem, on je i pošten, i mio prema nama.

7. Podvuci priloge u sledećem tekstu:

       Marko je to sasvim dobro uočio: dete je bilo nemirno i bučno.

8. Hu-hu-hu  i  ha-ha-ha su kao vrsta reči _________.

10. Navedene nepromenljive reči razvrstaj po kategorijama kojima pripadaju:

          ovde, nad, međutim, valjda, jer, zbog, od, nekada, uoči, zar, dok

    a) prilozi________________________ b) predlozi ____________________

    c) rečce________________________d) veznici ____________________

11.Podvuci nepromenljive u sledećim rečenicam i odredi im vrstu po značenju :

a)U poslednje vreme rado ostajem kod kuće.

b)Tada je često navraćao k meni pa bismo razgovarali o svemu i svačemu.

c)Kad bismo mogli, rado bismo vam se pridružili u šetnji.

 

12.Podvucite sve nepromenljive reči i odredi im vrstu po značenju:

a)Beti je tek danas doputovala, jer pre nije bilo prevoza dovde.

b)Usled čestog korišćenja na stranicama divana pojavile su se braon fleke.

 

13.Podvucite priloge ( za vreme i mesto) u sledećoj rečenici:

Ranog nedeljnog jutra, gore na nebu pojavila se letelica koju tad nismo prepoznali.

 

14.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj je podvučena reč upotrebljena kao prilog:

a)Već je blizu ponoć.

b)Stajao je blizu stena.

c)Požurio je videvši da je blizu  noć.


 

    

Padežni oblici

1.Napiši padež i službu podvučene reči : Knjigu piše kralju Vukašine.

2. Navedi sve

      a) nezavisne padeže ______________ , b) zavisne padeže ____________________

3. U kojim padežima se javlja sinkretizam oblika u mn. kod imenskih reči?

4. U kojim padežima lične zamenice imaju enklitičke oblike?

5. Uz koja dva padeža mogu stajati predlozi na, u , o , po ?

6. Odredi padež podvučene reči:

Toga jesenjeg jutra djed me je svečano obučenog poveo u školu.

*7. U kom padežnom obliku se nalazi podvučena reč u primeru:

      Godinama je u isto vreme odlazio na more.

8. Podvučeni padežni oblik  u rečenici  Radnici su tovarili ugalj u vagone   je :

         a) akuzativ  b) dativ  c) lokativ.

9. Napiši oblike genitiva i dativa jd. za imenice Pera, Pero i Rade!

10.Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je podvučena imenica u akuzativu jednine:

a)Svanuo je dan. b) Noć je smenjivala dan. c) Dan je bio lep. d) Leti je dan duži.

11.Napišite u kom je padežu i broju podvučena imenica u sledećoj rečenici:

         Vremenom se pomirio  sa njom.

12. Podvucite reči u  prisvojnom genitivu u sledećoj rečenici:

Četvrta moja ljubav bila je jedna učenica  Više ženske škole, žarkih crnih očiju i nestašna osmejka.

 

 

Imenice

1. Odredi vrstu roda sledećih imenica: vetar_____________, kula ___________ .

2. Odredi rod imenice sluga : prirodni ____________, gramatički____________

3. Množina imenice otac je _____________

4. Napiši kraće i duže oblike nominativa mn. sledećih imenica: brk, san, vuk.

5. Deklinacija je _______________________________________________________.

6. Odredi gramatički rod imenica: oko ________; oči________.

7. Odredi za imenicu braća :

a) vrstu po značenju _________ b) vrstu po nastavku u nom. jd. __________________

8.Odredi gramatički rod i gramatički broj imenice vrata: ________________________

9.Odredi vrstu, gramatički rod i gram.broj imenica:

siročad______________, siroče______________, siročići_________________

10. Napiši jedinu  imenicu srednjeg roda koja ima nastavak –a u nominativu jd.___________

11. Napravi zbirne imenice prema sledećim imenicama:

       dete_________, vlastelin_______, radnik_________

12. Napiši dvojake oblike instrumentala jd. imenica : stvar, čađ, pamet.

13.Imenica pilad ima u nominativu:

         a) oblik jednine i značenje množine   b)oblik množine i značenje množine,

         c) oblik množine i značenje množine.

14. U nizu imenica  mrlje, voda, trunje, masnoća  podvuci zbirnu imenicu!

15. Koji prirodni rod mogu imati imenice pijanica, mušterija, kukavica?

     a) m.r.     b) ž.r.      c)  m.r.   i   ž.r.

16. Navedi sve brojne imenice koje možeš da izvedeš iz osnovnog broja pet!

                 ____________,____________,______________,___________

17. Odredi vrstu imenica: tuga, radost, starost, svežina, lepota.

18.Odredi vrste imenica po značenju i po nastavku u nominativu jd. :

    studenti________________________, studentarija______________________

19. Imenice kola i makaze spadaju u a)pluralija tantum  ili b )singularija tantum ?

20.Podvucite imenice srednjeg  roda množite u sledećoj rečenici:

Niz seoski put jurila su kola sa dečurlijom iz okolnih gazdinstava.

21.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj je upotrebljena vlastita imenica:

a)Moja sestra je Nemica.    b) Nemačka je velika zemlja.

c) I u mom gradu žive Nemci. d) Nemačka gramatika je teška.

22. U sledećem nizu podvucite imenicu koja nije zbirna:

nakit, dečurlija, minđuše, dugmad, deca, trnje. 

23.Odredite padež i broj podvučenih reči u sledećim  rečenicama:

a)Najveće šanse u budućnosti ima omladina.

b)Nikad nije nikome rekla ništa o doručku na travi.

 

 

 

 

Zamenice

1.Sledeće zamenice zameni oblikom opštih zamenica:

         šta ______, koliki_______ ,nikakav__________, nečiji___________.

2. Koja je ovo vrsta zamenica?

    ko god, što god, koji god, kakav god:  ______________________

3. Ispiši zamenice određujući im vrstu i podvrstu iz sledeće rečenice:

Petao je svaki čas  poskakivao , osetljiv na bilo koju promenu koja je dolazila iz pravca njegovih kokošaka.

4. Podvuci odnosno-upitne zamenice: nekoji, naš, čiji, to, kolik.

5. Napiši oblik pokazne zamenice za kvalitet u 1.licu nominativa jd. za sva tri roda.___________

6. Odredi vrstu podvučene zamenice , kao i njene gramatičke kategorije: Rasplakao se za njima.

7.Odredi vrste zamenica: nekoji ______, naš_______, čiji________ to__________ , kolik______

8. Podvuci neodređenu imeničku zamenicu: nikoji, nekolik, ničiji, nekakav,nikakav, nešto.

9. Sledeće zamenice prebaci u nominativ jd. : joj, nečeg, nikome, mu, ih,  nj (J)!

10. U rečenici Marko je voleo Sofiju zameni imenicu Sofija odgovarajućim enklitičkim oblikom lične zamenice.

11.Zaokružite slovo ispred primera koji ilustruje supletivizam:

         a) ko-svako                 b)mojega-moga                     c) ja – mene 

12. U rečenici  Tražio nas  je u školi.

a) odredi kategorije podvučene reči.

b) odredi vrstu i podvrstu podvučene reči. 

13.Podvucite enklitičke oblike lične zamenice ono:       

   mu, njim, ga, je.

14.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj je upotrebljena opšta imenička zamenica:

a)Svako dete zna da odgovori na to pitanje.

b)To je znao svako koga smo pitali.

c)Mogu na to odgovoriti u svako doba dana. 

15.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj zapažate enklitički oblik lične zamenice TI :

a)Da li si ti radio u ovom preduzeću?

b) Ljudi su ti rekli da dođeš na posao.

c)Ti ljudi rade u istom preduzeću. 

16.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj zapažate enklitički oblik lične zamenice MI :

a)Nismo mi jedini o kojima se razgovaralo.

b)On mi je pričao o svom poslu.

c)Jasno nam je o čemu se radi.

17.Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj zapažate enklitički oblik lične zamenice ONI:

a)Njih ne interesuje cveće.

b)Kupićemo im ipak ruže.

c)Najviše mi se sviđaju oni crveni cvetovi.

18.U sledećoj rečenici odredi vrstu i podvrstu zamenice kao i njen padež:

Nisam razmišljao ni o čemu. 

 

 

Pridevi

 *1. Razlika između određenog i neodređenog pridevskog vida u ženskom rodu je  u :

a) akcentu i dužini krajnjeg vokala

b) različitim nastavcima u nominativu jd.

 2. Napiši u kojim se padežima  oblici određenog pridevskog vida razlikuju od oblika neodređenog prideskog vida u jd.!

3. Odredi vid podvučenih prideva:

a) novi vetar ______________  b) Ima najtanji struk ikad viđen  __________, __________

4. Odredi vrstu sledećih prideva: austrijski__________, kožni__________, sed_____________

5. Od kojih vrsti reči nastaju prisvojni pridevi? ____________

6. Određeni vid od prideva dobar glasi ___________ .

7. Odredi pridevski vid podvučenog prideva: On je čovek dobra srca.

 8. Nabroj prideve koji grade komparativ nastavkom –ši !

 9. U kom pridevskom vidu su pridevi u sintagmi ovaj mladi stasiti čovek?

10. Napiši komparativ prideva : visok______________, zao_________, rđav___________ mio____________velik(i)_____________

11. Elativi su__________________________________

12. Pridev načet postao je od glagolskog oblika koji se zove______________

13.Odredi vrstu podvučenog prideva u sintagmi u norveškoj prirodi _________

14. Sledeće rečenice dopuni superlativom prideva velik ili visok :

a) Dragana je _________________u odeljenju.

b) Popeli su se na _____________vrh Kopaonika.

c) Šekspir je _________________dramski pisac.

15. Po imeničkoj promeni menjaju se pridevi____________pridevskog vida, a po zameničko-pridevskoj promeni menjaju se pridevi __________________pridevskog vida.

16.Zaokružite slovo ispred prideva koji imaju deklinaciju:

    a)roze, braon     b)mat, bež     c) sjajan , smeđ      d) oranž, lila 

17.Zaokružite slova ispred morfoloških kategorija koje se odnose na podvučeni pridev  u rečenici Danas je mnogo lepše vreme.

a)nominativ jednine  b) akuzativ jednine

c)superlativ               d) komparativ

e)određeni vid           f) neodređeni vid

18.Zaokružite slova ispred morfoloških kategorija koje se odnose na podvučeni pridev  u rečenici Bilo je i boljih dana.

a)genitiv množine     b) genitiv  jednine

c)superlativ               d) komparativ

e)određeni vid           f) neodređeni vid

19.Napišite u kojem je padežu, rodu i broju podvučeni pridev u sledećoj rečenici:

U tim pesmama se oseća žal mukotrpne čeljadi.

20.Zaokružite slova ispred tvrđenja koje je zajedničko svim pridevima iz rečenice.

Taj dobri čovek pretvorio se u mog ljutitog  protivnika.

a)Nalaze se u obliku množine.

b)Svi su u obliku muškog roda.

c)Svi su određenog vida.

d)Nalaze se u istom padežu. 

21.Zaokružite slova ispred tvrđenja koje je zajedničko svim pridevima iz rečenice.

Bio je blag kao i njegova majka koja je prerano ostarila.

a)Nalaze se u obliku jednine.

b)Svi su istog  roda.

c)Svi su određenog vida.

d)Nalaze se u istom padežu. 

22.Zaokružite slova ispred tvrđenja koje je zajedničko svim pridevima iz rečenice.

Poslednje godine bile su sve napornije.

a)Nalaze se u obliku množine.

b)Različitog su  roda.

c)Svi su u komparativu.

d)Nalaze se u istom padežu.

23.* Zaokružite slovo ispred rečenice u kojoj pridev BEO ne može biti upotrebljen u određenom vidu:

a) Vrhovi Himalaja su beli od snega.

b) Beli medvedi su zaštićena vrste.

c) Beograde, beli grade!

d) Naš drug ima nadimak Beli.

 

 

Brojevi

 1. Redni brojevi se menjaju kao:

a)pridevi određenog vida

b)pridevi neodređenog vida

 2.Napiši slovima oblike genitiva muški i ženski rod broja 2: ___________, ___________

         * Kako se zovu oblici deklinacije br. 2, 3 i 4 i oba?  ____________________________

* 3. Napiši deklinaciju broja oba u muškom (srednjem) i ženskom rodu !

4. Akuzativ muškog roda broja troje  glasi________, a akuzativ jd. ženskog roda broja jedan glasi ____________

5. Kojim vrstama i podvrstama reči spadaju : dvojica________, jedan________, drugi_______

6. Napiši oblik dativa broja četiri! __________

7. Genitiv i instrumental  jd. zbirnog broja dvoje : ______________,___________

8. Napiši slovima broj 1011  ,    221  ,   105.  i    DXLII     .

9. Napiši padeže imenica koji se slažu sa sledećim brojevima:

a) uz broj 1 ___________ b) uz br. 2-4     c) od broja pet ________________

*10. Navedi oblik mn. zbirnog broja dvoje u nominativu ! _______________

11.Prema broju 605 napišite zbirni broj: ________________


 

                          v. Rešenja  

 

Glagoli  

 

1. Konjugacija (конјугација!) је _______________________

2.Napiši infinitiv glagolskog oblika proleću! __________________ 

3.Napiši  a) kako glasi infinitiv glagolskog oblika pritiskujući!________________

                b) odredi tom glagolu  inifitivnu i prezentsku osnovu! _________, __________.

4.Kako glasi glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli od glagola biti! _______, ______

5. Odredi glagolski rod glagolima  crveneti i crveniti _____________ ,________________

6. Podvucite oblike pluskvamperfekta glagola pisati:  pisah, bejah pisala, pisaše, beh pisao, bio sam pisao, budem pisala.

7.Glagol iskriti je po svom glagolskom rodu___________________.

8.Podvucite  nelične glagolske oblike:

prezent, infinitiv, glagolski prilog prošli, imperfekat, trpni glagolski pridev, perfekat, potencijal, imperativ.

*9.U kom glagolskom obliku i u kom stanju stoji glagol u sledećoj rečenici?

          Sve što je u toj oblasti napisano.

10.Napišite infinitive navedenih glagola: izvinite_______________, ustajemo___________

11.Napiši 3.lice mn. aorista od glagola propasti _______________

12.U kojim glagolskim oblicima se upotrebljava radni glagolski pridev?

13.Odredi glagolski oblik i sve njegove kategorije  u sledećoj rečenici Ja bih to još bolje uradio.

14. Prepiši sve glagole iz navedene rečenice , odredi im glagolski oblik , lice , broj i gramatički rod ( gde ga ima): S proleća, kad su udarile vedrine, kad vid oči šalju daleko, obe se kule ukazaše svetleći  žiteljima grada.

15. Odredi glagolski vid glagolu u sledećoj rečenici: Petao je svaki čas poskakivao.

 16. Podvuci pomoćne glagole u sledećoj rečenici: Rekao je da je morao da je ostriže kad je došlo vreme da izađu na pašu.

17.Upiši i odredi glagolski rod i vid sledećih glagola: razmislim__________, donosi________

18. Napravi trpni glagolski pridev od glagola donositi i dovoziti __________, ___________

*19. Glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli od glagola voleti :__________, ________

20. Odredi glagolsko vreme glagola u rečenici  , a zatim napiši rečenicu u potencijalu.

              Osvanu i današnji dan!

21.Odredi precizno glagolski rod glagola ljutiti se .

*22.Napiši oblike 3.lica jd. m.r. potencijala i glagolskog priloga sadašnjeg u pasivu od glagola pohvaliti.

23. Navedi sve glagolske oblike koji su složeni po svojoj tvorbi!

24.Podvuci sve glagolske oblike koji se grade samo od nesvršenih glagola: perfekat, aorist, imperfekat, prezent, futur drugi, glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli.

25.Nabroj glagolske načine ( moduse) i glagolska stanja u srpskom jeziku.

26. Glagol pitati prebaci u njegov svršeni gl. vid, a zatim  u učestali ( iterativni) gl. vid.

27. Nabroj glagolske oblike koji sami ne mogu biti predikat.

28. Kako se zove glagolsko vreme koje se gradi od infinitivne osnove plus nastavci za  2. i 3. lice jd. –aše/ jaše/ ijaše glagola koji se menja ?

29.Odredi glagolsko stanje predikata : a) Bolujemo od ljubavi. b) On beše jeo uvek obilno. c) Zbog kiše ručak je bio sklonjen sa terase začas.

30.Zapisah je oblik a) potencijala b) imperfekta c) aorista

31.Napiši 3. lice mn. aorista od glagola  pročitati.

*32. Odredi glagolski rod glagola govoriti u sledećoj rečenici: Bilo je zaista nepotrebno govoriti mu o onome što je i sam znao.

33. Podvuci sve nelične glagolske oblike u sledećoj rečenici: Čitajući lektiru nije mogao zapamtiti ni radnju, a kamoli imena svih  ličnosti .

*34. Prvo lice jd. od glagola reknem je: a) rekne, b) kažem c) rečem i reknem.

35.Radni pridev od glagola sagnuti glasi: a) sagao, sagla,saglo b) sagnuo, sagnula, sagnulo c) ispravni su i  oblici pod a) i oblici pod b)

35. Aorist se gradi: a) samo od nesvršenih glagola b) samo od svršenih c) pretežno od svršenih .

36.Glagol večerati je po svom glagolskom vidu a) svršen, b) nesvršen, c) i svršen i nesvršen.

37. Od učestalog glagola ispreskakati napravi trenutačno svršen glagol.

38. Glagol razgovarati je a) svršen b) nesvršen c) i svršen i nesvršen

39. Napiši infinitiv sledećih glagola zatim ih prebaci u 1.lice jd. imperfekta:

                  samujem_________, mičem_____________

40. Napiši infinitiv  i odredi glagolski vid sledećim glagolima:

       ostavljajući___________, ostavivši____________, popisujem ____________.

*41. Upiši odgovarajuće oblike glagola žutiti i žuteti:

        Jesen je lišće _________, pa se sva šuma ___________.

42.Odredi lice i vreme glagola osetiše.

43. U rečenici Ruža se odmah  rascvetala glagol je :

    a) pravi povratni b) nepravi povratni c) uzajamno povratni

44. Odredi glagolski oblik predikata u sledećoj rečenici:

      Zamrla čaršija u prvom sumraku.

45. Glagol komandovati je po svom vidu: a) svršen b) nesvršen c ) i svršen i nesvršen .

46. Kakvi su po trajanju ( gl.vid) i po prelaznosti ( gl. rod) sledeći glagoli?

peti se ________,________ / skupljati _________, _________ / zagristi _______, _______

47. Napiši 1.lice jd. prezenta i 2. lice jd. imperativa glagola:

biti ( postojati) _______,__________, biti ( udarati, tući)_________, ____________

48. Napiši 1.lice jd. prezenta prema infinitivu sledećih glagola:

                    robovati______, razmotavati________, sticati_________

49. Odredi glagolski vid glagola ručati i telefonirati.________________

50. Razvrstaj na svršene i nesvršene sledeće glagole:

                razmišljati, ukrasti, pomagati, lagati, ispeći, leći

 

                                              v. Rešenja      

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members