Spirala svetla

C

Jezik, vežbe za IV razred                                                                         

 Sadržaj stranice

    

          1. Komunikativna kohezija

          2. Kongruencija

          3. Enklitike

          4. Sintaksa ličnih glagolskih oblika

          5. Zavisne rečenice

          6. Višestruko složene rečenice

                  

           7.  Testovi za prijemni ispit

 

     1.  KOMUNIKATIVNA KOHEZIJA     

 

           1.  Izdvoj sve kohezivne činioce!

                     Posebno izdvoj:

                     a)-vezničke činioce

                     b)-anafore

                     c)-katafore

                     d)-elemente supstitucije

                     e)-elipse

 

           Učio sam ceo dan . Ali nisam odgovarao nijedan predmet.

            Ćorkan ječi i sve više pada u onu bolnu razdražljivost u kojoj pijanci tako često plaču. Jer se pijanu čovjeku uvek otvara  komad raja u koji on nikad neće ući.

            Đaci idu u školu. Prema tome,oni imaju dosta obaveza.

            Kuvari su joj davali od radničke pure koja bi zagorela na dnu kazana. Oni su je prozvali luda Ilinka, a po njima i cela kasaba. I sam Abidaga je prolazio bez prigovora pored nje, zakretao sujeverno glavu u stranu i naređivao da joj udele. Tako je ostala da živi , kao mirna luda, tu pored gradnje.

            On je mislio ovo: Ana je uzela knjigu.

            Sad je izišao u jednom od onih svojih grčevitih, paničnih nastupa straha i odmah se dao na posao.

            „Daj mi kasetu!“ „Nemam nijednu.“

            „Kad ćemo ići na more?“ „Letos.“

            „Imaš lepu haljinu!“ „Ti imaš lepšu!“

            „Kupi tu knjigu! Dakle,kupi , kad ti kažem!“

 

      2.  Podvuci sve kohezivne činioce!

                Četvrte godine svoga vezirovanja posrnu veliki vezir Jusuf i kao žrtva jedne opasne intrige, pade iznenada u nemilost. Borba je trajala celu zimu i proleće. (Bilo je neko zlo i hladno proleće koje nije dalo nikako letu da grane.) A sa mesecom majem iziđe  Jusuf iz zatočenja kao pobednik. I život se nastavi, sjajan , miran, jednoličan. Ali od onih zimskih meseci, kad između života i smrti i između slave i propasti nije bilo razmaka ni koliko je oštrica noža, ostade u pobedniku veziru nešto stišano i zamišljeno.Ono neizrecivo,što iskusni i napaćeni ljudi  čuvaju u sebi kao skrovito dobro, i što im se, samo pokatkad, nesvesno odražava u pogledu, kretnji i reči.

                Živeći zatočen, u osami i nemilosti, vezir se setio življe svoga porekla i svoje zemlje. Jer, razočaranje i bol odvode misli u prošlost. Setio se oca i majke.( Umrli su oboje još dok je on bio skroman pomoćnik nadzornika carskih štala  i on je dao da im se opervaze grobovi kamenom i podignu beli nadgrobni nišani.) Setio se Bosne i sela Žepe, iz kog su ga odveli kad mu je bilo devet godina.

                                     v.   Rešenja 

                           

     2. KONGRUENCIJA         

1.Koje su kongruentne kategorije

                a)glagola u ličnom glagolskom obliku,

                b)pridevskih reči ?

2.Odredi kongruentne kategorije predikata sa subjektom

                a)Ona je ocenjena.

                b)Otac čita novine.

3.Kako se slaže predikat u kongruentnoj kategoriji roda i broja sa subjektom koji je

                a)naporedni subjekat imenskih reči u jednini istog roda,

                b)naporedni subjekat imenskih reči u jednini različitog roda?

4. A. Oblik perfekta glagola uhvatiti upotrebi  u funkciji predikata sledećih rečenica:

                a)Jedan kobac _______ pile.

                b)Dva kopca _________dva pileta.

                c)Pet kobaca  _________dva pileta.

    B. Odredi način kongruencije u rečenicama pod b) i c) .

5.Kako se slažu atribut i predikat s brojnom imenicom petorica u rečenici

        Neka petorica kovača uzeli su alat ?

6. Sva čeljad su došla.

    Sva čeljad je došla.

                a)tačna je konstrukcija rečenice koja prikazuje semantičku kongruenciju;

                b)tačna je konstrukcija rečenice koja prikazuje gramatičku kongruenciju;

                c)obe konstrukcije su tačne.

7.Odredi način slaganja predikata sa subjektom u sl. rečenicama:

                a)Sudija je zakazao raspravu.

                b)Sudije su zakazale rasprave.

                c)Sudije su zakazali rasprave.

8. U rečenicama Svitalo je i Na selu se uvek teško živelo  predikat je :

                a)u kongruentnom ličnom obliku (licu, rodu i broju),

                b)u neutralnom (=bezličnom) obliku (3.l.jd.sr.rod)

9.U kojim se kongruentnim kategorijama sa subjektom slaže reč  vredan  (u funkciji  kopulativnog predikativa)u rečenici  On je vredan?

10. U kojim kategorijama kongruira predikat sa subjektom u sledećim primerima?

                a)Dolaziš li sutra?

                b)Dragan je sinoć doputovao iz Kragujevca.

                c)Rado bih prošetao peške do posla ...

                d)Deca su nemirna.

11. U kojim kategorijama kongruira podvučena reč  sa subjektom u sledećim primerima?

                a)Dragan je prvi put leteo.

                b)Zoran je otputovao u selo.

                c)Mira voli košarku.

12. Podvuci sve kongruentne reči u sledećim rečenicama:

                a)Ovo je moja zemlja , rođen sam u njoj i ne dam nikom da je blati.

                b)Zdravu čoveku i voda je slatka.

                c)Za vreme građenja pruge svet je prvi put osetio da to nije više ona laka, sigurna i bezbrižna   zarada iz prvih godina posle okupacije.

13. Odredi vrstu kongruencije podvučenih reči u rečenici

                Sva  su deca zdrava i uživaju u čarima zime.

                a) sva __________________________

                b)su ___________________________

14. Ta snažna momčina preskoči potok  i  izgubi se.

       Podvučena reč u datoj rečenici:

                a) kongruira po obliku

                b)kongruira po značenju

                c)nije kongruentna.

                                    v.  Rešenje 

                                         

  3.ENKLITIKE          


           Napiši pravilno rečenice vodeći računa o rasporedu enklitika u     sledećim primerima:

1.Ta knjiga, kaže Nikola, je vrlo zanimljiva.

2.  Ivanov brat, koji se nedavno vratio iz vojske, je već počeo da radi.

3.  Beograd, glavni grad naše zemlje, se nalazi na ušću Save i Dunava.

4.  Jedan od problema koji onemogućavaju da se više postigne je odsustvovanje s posla.

5.  Neodgovarajuća ishrana, ma šta tvrdili lekari, je, po mom mišljenju,glavni  uzrok oboljenju.

6.  Navedeni podaci, rekao je u diskusiji Marić, su najbolji dokaz...

7.  Svi lekovi koji se nalaze na ovom i na prethodnim spiskovima su podvučeni iz prodaje.

8.  Među zemljama koje su uspele da izmaknu krizi su Austrija i Danska.

9.  Novi eksperimenti, rečeno je ovde, će samo potvrditi ono što se već znalo.

10.Ovaj projekat, a najverovatnije i svi ostali, se odlažu za bolja vremena.

 

         PRIMERI SA PISMENIH ZADATAKA UČENIKA:

11. U suštini sam dobar čovek...

12. Tanja,lik iz dela Evgenije Onjegin, se najviše menja...

13. I za sam kraj bih ti samo jedno poručila – volim te i za tvoju ljubav sam spremna na sve.

14. Teško mi je da to priznam samoj sebi, ali je , na žalost , tako.

15. U poslednje vreme je često magla.

16. Zemfira ga vara, a bol kao grom ga pogodi u srce. 

                                              v.  Rešenja                                             

                                              

   4. SINTAKSA LIČNIH GLAKOLSKIH OBLIKA   

 

            Odredi glagolski oblik (podvučenih glagola) i značenje u kome je upotrebljen u sledećim rečenicama:

1.  Ko rano rani, dve sreće grabi.

2.  Đetinja protiče kroz Užice.

3.  Na Zlatiboru sviću bele zore.

4.  Ako me pozovu,ići ću na rođendan.

5.  Požuri, umreh od gladi.

6.  Ispeci pa reci.

7.  On je sinoć gledao film.

8.  Naša ekipa otputovala u Francusku.

9.   Verovatno ćemo pobediti u fudbalu.

10. Bežite, izgibosmo.

11. Neki čovek imađaše običaj da priča ovako.

12. Ako budeš učio, bićeš dobar đak.

                                  v.  Rešenja 

                              

 

    5.ZAVISNE REČENICE    

     1. a) Podvuci i odredi vrstu zavisne rečenice.

           b) Koja su obeležja  (veznici!) datih  zavisnih rečenica?

           c)  Odredi konstituentsku vrednost  zavisnih rečenica.

   1.Što je bilo dole, sada je gore.

   2.Koji slobodu nema, taj o slobodi sanja.

   3.Priča se da ni u vas vino nije loše.

   4. Sramota je da se nitko nije odazvao pozivu.

   5.Zaboravilo se otkuda stiže opasnost.

   6. Ni u jednom  izveštaju se ne kaže kada se to dogodilo.

   7.On dobro zna šta će se dogoditi.

   8.Hoću učiniti što budem mogao.

   9.Ja neću prevariti nikad onoga koga budem ljubila.

10.Dovršili smo posao što smo ga juče započeli.

11.Svratio sam k prijatelju kojemu pripada kuća.

12. Sin je ostavio majku kod žene čiji su roditelji nedavno umrli.

13.Mahao sam vam s balkona onog ranog jutra kad ste odlazili.

14.Ti plešeš kako drugi svira.

15.Dobili su koliko su tražili.

16.Vera je veća što je nada manja.

17. Ljudi su završili posao još uspešnije nego što su ga započeli.

18. Ponijeh pismo među uskoke neka se i oni dignu.

19.Krade svetlo bogovima da bi ga poklonio narodu.

20. Istezao sam vrat ne bih li joj ugledao barem haljinu.

21.Činilo mi se kao da je postiđena što je tražim očima.

22. Nisam se usudio progovoriti jer je i ona ćutala.

23.Silno se radovao što je takova čovjeka našao.

24. Budući da se nije našao izvor vode, ideja o podizanju sanatorija je propala.

25. Pobegao je ako se dokopao obale.

26.Pozovite nas zapadnete li u nevolju.

27.Mati će ti oprostiti zamoliš li je za oproštenje.

28.Ni najbolje vino ne prija kad ga se pije previše.

29. Voda se dobija kada se H2 spoji sa O.

30. Pala bi ti kruna s glave da sam podvoriš goste.

31. Zec uskoči u šumu dok su pravili ražanj.

32. Mati se brine o deci dokle god živi.

33. On je skočio s kreveta čim je otvorio oči.

34. Uhapsili su ga  odmah pošto je noću navratio kući.

35. Ptice odlete pre nego što nastupi zima.

36.Brat je jutros otišao kamo su ga pozvali.

37.Devojka onda ode odakle je i došla.

38.Očekivao je pohvalu otkuda mu je stigla pokuda.

39. On je takav da su svi njime zadovoljni.

40. Magla je bila tako gusta da su jedva raspoznavali teren.

41. Žaliti neću iako je to moj najbolji drug.

42. Mi bismo ipak ostali ovde i kad bi stigla naredba o iseljavanju.

                                  v.  Rešenja 

                          

6. VIŠESTRUKO SLOŽENE REČENICE 

 

               Odredi vrstu zavisnih rečenica kao i međusobni odnos  klauzi unutar komunikativne rečenice u sledećim primerima:

1.Umeo je da vida rane i uvek nosio sa sobom zbirku kineskih igala od srebra i jedno ogledalo na kojem su bili crvenim tačkama obeleženi obrisi njegove glave, a  zelenim tačkama pravci kojima su se širili bore na njegovom licu.

2. Kada bi bio ranjen i imao bolove, Skila bi stao pred ogledalo i na mestu gde bi pale zelene tačke samom sebi zabadao u lice kineske igle.

3. Umeo je sabljom da ubije ribu u vodi ili da o mač zaboden u zemlju noću okači fenjer pa da protivnika, kad krene ka svetlosti iz mraka,  napadne nožem.

4. Masudi je video kako u Koenovom snu, koji se pretvarao u ropac, sa svih stvari koje su ga okruživale popadaše imena kao kape što padaju i svet ostade devičanski čist kao u prvom danu postanja.

5. I tada on nauči da su brojevi deset zapovesti  takođe glagoli i da se zaboravljaju poslednji prilikom zaboravljanja jednog jezika i ostaju kao odjek i kada su same zapovesti  iščezle iz sećanja.

6. U tom času Koen se probudi u svoju smrt i pred Masudijem nestade staze, jer se preko vidika spusti koprena na kojoj je pisalo vodom  iz  reke  Jabok:  „ Jer , vaši su snovi dani u noćima.        

                                  v.  Rešenja                

 

                                    

      7. TESTOVI za prijemni ispit     

 

1. Sufiksi (sufiksalne morfeme) su najmanje nesamostalne jezičke jedinice koje su nosioci značenja, odnosno funkcije u rečenici       

* koje  dolaze iza korena reči ili drugih nastavaka, a ispred nastavaka za oblike (grad-ov-i)

* koje dolaze ispred korena reči (pro-čitati)

* koje su koren reči (kuć-a)

* koje dolaze iza korena reči ili iza drugih morfema ( pis-ar)

.

 2. Nađi junakinju romana Na Drini ćuprija

  * Dafina

  * Vaska

  * Lotika

  * Sofka

 

3. Reč IKONA je:

  * turcizam

  * grcizam

  * crkvenoslovenizam

  * rusizam

 

4. Čuvena pesma Laze Kostića je:

  * ''Santa Maria della Salute''

  * "Đulići"

  * "Možda spava"

  * "Među svojima"

 

 5. ,,Na kom se mostu i kad mogu sresti, svemoć i nemoć, prolazno i večno?"Ova stilska figura zove se:

  * apostrofa

  * retorsko pitanje

  * gradacija

  * poređenje

 

 6. Dodajmo da su mnogi varvari, upadajući u Rim, bili već hrišćani, dok Rim još beše paganski".

  * imperfekat i aorist

  * prezent i imperfekat

  * imperativ i imperfekat

  * prezent i aorist

 

7. „Većina narodnih obreda podstaknuta je željom za zdravljem".Padežni oblici u rečenici su:

  * akuzativ i instrumental

  * genitiv i instrumental

  * genitiv i lokativ

  * akuzativ i dativ.

 

8. „Oko srca svoga postaviću stražu jednog bola i jedne radosti".Stilska figura zove se:

  * hiperbola

  * apostrofa

  * kontrast

  * personifikacija 

 

9. Da smo je pozvali, došla bi.

Vrsta zavisne rečenice po značenju je:

 

  * Uzročna

  * Posledična

  * Uslovna.

 

 10. Bezvučni zubni suglasnici su:

  * T, S, C

  * D, 3

  * B, G, D

  * R, L, N

 

11. "Kora", "Nepočin polje", "Kuća nasred druma"... nazivi su pesničkih zbirki našeg savremenog pesnika:

  * Miodraga Pavlovića

  * Vaska Pope

  * Duška Radovića

  * Stevana Raičkovića

 

 

12. "Oj, Karlovci, mesto moje drago!/K'o detence došao sam amo/Igra beše jedino mi blago/Slatko zva' ja med i smokvu samo".Iz koje poznate pesme Branka Radičevića su citirani stihovi?

  * "Đački rastanak"

  * "Kad mlidijah umreti"

  * "Tuga i opomena"

  * "Putnik na uranku"

 

13. Nušićeva "Gospođa Ministarka" je:

  * lakrdija

  * komedija naravi

  * komedija karaktera

  * komedija zabune

 

14. „Ti povedi hiljadu svatova/ Od hiljade više nijednoga/ Od hiljade manje nijednoga". Stilske figure u stihovima su :

  * aliteracija

  * epifora

  * simploha

  * anafora

 

15. Kojem književnom pravcu pripada delo Šarla Bodlera, autora zbirke pesama Cveće zla:

  * klasicizam

  * realizam

  * simbolizam                     

                                         v.   Rešenja 

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members