Spirala svetla

C

Orijentaciona pitanja iz književnosti III razreda

 

Sadr?aj stranice

 

        - orijentaciona pitanja - knji?.moderne  

       - orijentaciona pitanja - me?uratna knji?.

        - godi?nji test - orijentaciona pitanja -  moderna i me?uratna

 

 

Orijentaciona pitanja za testove

    

  1. Test

  Orijentaciona pitanja iz knji?.moderne

 

Napi?i dve odlike moderne!

Tri dominantna pravca (struje) u knji?evnosti u doba moderne?

Pokret koji se pojavio u francuskoj knji?. pri kraju 19.v. a karakteri?e ga ose?aj klonu?a, ljudske nemo?i i bezizlaza zove se____________

?ta zna?i pojam l'art pour l'art (lartpurlartizam)?

Lartpurlartizam:

a)     negira utilitaristi?ka shvatanja umetnosti i knji?. (da/ne)

b)     umetnost ne treba ni?emu da slu?i sem lepoti, lepota je dovoljna sama sebi (da/ne)

c)     najdosledniji ovom shvatanju su parnasovci? simbolisti? impresionisti?

d)        kriti?ar srpske knji?. koji je dosledan ovom principu zove se?_________________

?an Moreas je autor manifesta _________ (knji?. pravac?)

Koji je francuski pesnik prete?a simbolizma ? Kako se zove njegova programska pesma? Nazivi dve zbirke njegovih pesama?

Oksimoron je_____________, pr.__________

Sinestezija je _____________pr.__________

Simbol je___________pr.____________

Simbolika Bodlerovog Albatrosa je ... ?

*U Remboovoj istoimenoj pesmi Ofelija se preobra?ava u savremeni simbol. ?ta simboli?e Ofelija?

*Kako se zove Malarmeova pesma u kojoj je prikazao dramu stvarala?ke nemo?i?

* Simbolika Malarmeovog Labuda  je ... ?

*Hermetizam u poeziji zasniva se na gustini metafora i simbola u delu, kada delo postaje ?ifrovani tekst koji nosi skriveni smisao. (da/ne)

* Kako se naziva Verlenova pesma u kojoj je pesnik prikazao?unutra?nji pejza?? ljudske du?e?

Doka?i da je Ujka Vanja impresionisti?ka drama!

Navedi jo? nekoliko dela A.P.?ehova koja su obra?ivana do sada u nastavi srpskog jez. i knji?. ?ehovljeve drame su i Tri sestre i  Galeb?

Dopi?i ljubavni trougao : Jelena Andrejevna,_______, _____ ?

Podvuci dominantne motive u drami Ujka Vanja: la?ne vrednosti, bogatstvo, rasko?, lepota, proma?en ?ivot, ljudski poraz, zadovoljstvo, u?ivanje u radu, neostvarenost.

Objasni tragiku junaka: Astrova? Ujka Vanje? Sonje? Jelene Andrejevne? Serebrjakova?

Prona?i koju simboliku nose imena  junaka u drami Ujka Vanja:  Serebrjakov? Jelena Andrejevna?Astrov? Sofija Aleksandrovna (Sonja)?

Dva kriti?ara moderne su ...?

Ko je kriti?ar impresionista? Naziv njegovog dela?

Kako se zove delo Bogdana Popovi?a u kojem je izlo?io svoja esteti?ka shvatanja i merila za vrednovanje lirske pesme?  Napi?i tri principa (merila) od kojih nije odstupao pri izboru pesama za svoju antologiju.

Navedi imena pesnika,  najzna?ajnijih predstavnika larpurlartizma i dekadencije u srpskoj moderni.

Ko je autor pesme Pretprazni?ko ve?e? Ova pesma je zasnovana na kontrastu, ?ta ?ini taj kontrast?

Metaforu pesme (kao deca pesnikova) imamo kod dva pisca (romantizma i moderne!). Ko su ti pisci?  U kojim je to pemama iskazano?

Dva motiva u Ve?e na ?kolju Alekse ?anti?a...?

Ideja pesme  Ve?e na ?kolju A. ?anti?a je...?

Doka?i da je pesma Ve?e na ?kolju socijalno-deskriptivna-misaona.

Odredi stilske figure u slede?im stihovima:

a)Pu?ina plava spava b)I jeca zvono bolno/po kr?u dr??e zvuk c) Kle?e mr?ave glave

Koje se boje isti?u u pesmi Ve?e na ?kolju?

Kakva je kompozcija pesme Ve?e na ?kolju i ?ta simboli?e ovakva kompozicija?

*Dve odlike Du?i?eve anime u pesmi Zalazak sunca su ...?Tema?

*Osnovna ideja pesme Suncokreti jeste panteizam. Panteizam je...?

Osnovni motiv pesme Jablanovi Jovana Du?i?a?

Odredi stilske figure u slede?im stihovima:

 a)Za?to no?as tako ?ume jablanovi?Tako strasno, ?udno? Za?to tako ?ume?

 b)?ume, ?ume ?udno i dr??u u svodu

Odredi simboliku jablanova u pesmi Jablanovi J.Du?i?a.

Ko je pesnik intelektualne skepse i pesimizma u srpskoj moderni?

Vrsta pesme Na Gazimestanu  Milana Raki?a?

Kom knji?. pravcu unutar moderne pripada M. Raki? ?

Ideja   Raki?eve pesme Dolap je ...?

Tri simbola u pesmi M.Raki?a Dolap su...? Oni simboli?u...?

U ?emu je te?ina ?dolapa?(tj.?ivota) u istoimenoj pesmi M.Raki?a?

U pesmi Dolap objedinjeni su motivi tantalove muke i sizifovski posao. Objasni to pesni?kim slikama iz dela. Ima li izlaza za ?oveka?

 U ?emu se sastoji iskrenost lirskog subjekta u pesmi Iskrena pesma?

Dve odlike Raki?eve  anime u pesmi ___________ su ...?

Koji motiv provejava Iskrenom pesmom  a ozna?en je slede?im stihovima ?dok kraj nas li??e na drve?u ?uti??

*Pesmu Jasika   je napisao...? Ideja pesme?

Ko je autor zbirke pesama Utopljene du?e? A rodoljubive zbirke pesama Mi ?ekamo cara?

*Simbolika Disove Nirvane  je ... ? Ideja pesme?

Dve odlike Disove anime u pesmi Mo?da spava  su ...? Dis prikazuje tajnu ro?enja (?ivota) u pesmi _____, tajnu smrti u pesmi ____________, tajnu ljubavi u pesmi ______________.

Poredi Raki?evu animu u Iskrenoj pesmi i Disovu animu u pesmi Mo?da spava. *Sve to porediti i sa Du?i?evom animom u pesmi Zalazak sunca.

Kompozicija Disove Tamnice je zatvorena. Doka?i!  ?ta simboli?e takva zatvorenost?

Tamnica, zvezde i o?i su simboli u pesmi Tamnica. Protuma?i njihovu simboliku u skladu sa zna?enjem pesme.

Objasni alegori?nost Disove pesme Tamnica...?

Ideja pesme Tamnica? Koje su paralele izme?u Disove pesme Tamnica i Raki?eve pesme Dolap?

Pored imena pesnika napi?i naziv pesme (odnosno, zbirke) sa motivom mrtve drage: J.J.Zmaj? Laza Kosti?? Dis? *Branko Radi?evi??

Protuma?i zna?enje stihova Mo?da ?ivi i do?i ?e posle ovog sna/Mo?da spava sa o?ima izvan svakog zla.

Ideja pesme Svetkovina Sime Pandurovi?a...?

Poredi motiv ljubavi kod Raki?a, Disa,  Pandurovi?a i *Du?i?a. Kome je ljubav iluzija, kome san, kome je ljubav prizemna, ljudska, a kome oslobo?enje od stega svakodnevnice?

Protuma?i stih pesme Svetkovina Sime Pandurovi?a Si?li smo s uma u sjajan dan.

Ko su strane u sukobu u pesmi Svetkovina? U ?emu se sastoji njihov sukob?

Kako se zove kriti?ar impresionista koji je kritikovao najvi?e Disa, a i pesmu Svetkovina S. Pandurovi?a? On je napisao i impresionisti?ku kritiku O Ko?tani. Kako on vidi dramu Ko?tana Bore S.?

Ko je otac psiholo?kog romana u srpskoj knji?.? A ko je otac psiholo?ke pripovetke?

Ko uvodi ?enski lik kao glavni lik u svojim delima od srpskih pisaca? Koji su to likovi? U kojim delima?

Bora Stankovi? je pisac regionalista jer opisuje samo __________

Zna?enje naslova Ne?ista krv u skladu sa  radnjom romana?

Efendi Mita  je lik iz dela...? Ko je Miti suprotan po osobinama? Doka?i tu suprotnost.

Poka?i suprotnost likova Todore i Stane, zatim Sofke i Tom?e.

Koji su uzroci Sofkine propasti?

Navedi klju?ne scene u romanu Ne?ista krv (uvod, zaplet...).

Mitke  je lik iz dela...?

Paralele Ko?tana/Sofka.

Glavni lik drame Ko?tana je______.

Stalni motivi u delima Bore Stankovi?a su__________, ___________.

Kako glasi naslov gazda Mitkine pesme koju stalno tra?i da mu Ko?tana peva. Za?to tra?i tu pesmu?

Napi?ite knji?. motiv(e) koji je asocijacija na ime Bore Stankovi?a!

Ko je rekao ?U ropstvu se rodih, u ropstvu ?ivjeh, u ropstvu, vajme, i umrijeh!? O kom ropstvu se radi?

Napi?i tri dela koje je napisao Petar Ko?i?.

Kako se zove uvod u pripovetku Mra?ajski proto? Da li je mra?ajski proto filantrop ili mizantrop? Doka?i scenom iz dela svoj odgovor.

Koja su tri naratora prisutna u delu Mra?aski proto?

D?ibo/D?ibukarda i ?ur?ija postaju op?ta imena u re?niku mra?ajskog prote za odre?enu vrstu ljudi. ?ime se odlikuju ti ljudi?

Protin govor ima dva osnovna tona u ovom delu. Na koji na?n se obra?a ljudima, a na koji na?in se obra?a konju?

Ko?i?ev Jazavac pred sudom ima dva osnovna simbola. ?ta simbolizuje jazavac, a ?ta David ?trbac?

 


 ______________________________

     2. Test

    Orijentaciona pitanja iz me?uratne knji?evnosti

 

Op?ta pitanja koja se odnose na sva dela

Me?uratna knji?evnost:

                              - vreme nastanka i trajanje, odlike

                              - knji?evni pokreti/struje avangardne knji?evnosti i njihovi osniva?i

 Prepoznavanje odlika me?uratne knji? u delima koje smo obradili

Naslov dela i pisci: - povezati naslov dela sa piscem

                                - prepoznati delo na osnovu (upe?atljivog) citata ili bitnih motiva

Tema (o ?emu se radi u delu), ideja (odnos pisca prema temi dela) i poruka (?ta pisac nama ho?e preneti pisanjem dela) obra?enih dela

Odrediti glavne motive obra?enih dela

Tuma?iti odre?ene motive u skladu sa tematikom dela

Kompozicija dela

Glavni (i sporedni) junaci proznih dela,  njihova simbolika

Paralele sa drugim knji?evnim delima (tematska paralela ili motivska paralela)

Pitanja koja se odnose na konkretna dela

Naziv manifesta futurizma? Pisac?

Vrsta dela Oblak u pantalonama  Majakovskog ? ?ta zna?i re? tetraptih ?

Prvi naziv pesme Oblak u pantalonama je___________________.  Simbolika naslova ?

Glavni motivi u poemi  su : a) ljubavni, b) antiratni, c) socijalni d) religiozni

U prologu pesme Oblak u pantalonama Majakovskog date su u kontrastu dve dru?tvene klase. Koje? Koji motivi ?ine taj kontrast?

Ko je autor zbirke pesama Ciganski romansero

Romansa mese?arka je balada, objedinjuje epsko i lirsko kazivanje. Doka?i ovu tvrdnju  pesni?kim slikama iz dela.

?ta je u Romansi mese?arki ekspresionisti?ko, a ?ta nadrealisti?ko? Doka?i pesni?kim slikama iz dela.

Simbolika kompozicije Romanse mese?arke?

?ta sve simboli?e zelena boja u pesmi Romansa mese?arka?

Tri glavna motiva u pesmi Romansa mese?arka?

Nabroj obra?ene pisce ( obra?eni na tre?oj godini) koji su dobitnici nobelove nagrade.

Ime Rabindranat na bengalskom zna?i ?sunce koje se ra?a?, kako se preziva  pesnik, a kako njegova  zbirka pesama za koju je dobio nobelovu nagradu?

Kako se naziva Tagorina zbirka pesama u prozi u kojoj su i stihovi ove pesme ??eznem da ti ka?em najdublje re?i koje ti imam re?i, ali se ne usu?ujem...?? Vrsta pesama u toj zbirci?

Kako je ameri?ka knji?evnica Gertruda ?tajn imenovala generaciju intelektualaca koji su pre?iveli Prvi svetski rat sa traumama i ose?anjima velikog razo?arenja i moralnog poraza?

Kako se zove autor zbirke Pesme bola i prkosa?  Koje jeosnovno ose?anje iskazano u pesmi Plava grobnica iz te zbirke? Kojim je istorijskim doga?ajem inspirisana ta pesma? Naslov Plava grobnica jeste metafora za ___________

Napi?i koja su dva vremenska plana  nagla?ena u pesmi D.Vasiljeva ?ovek peva posle rata.

?ta jedino tra?i lirski subjekat u pesmi ?ovek peva posle rata? Objasni zna?enje tih stihova.

?ta ozna?ava leksema ?ovek napisana velikim po?etnim slovom u pesmi ?ovek peva posle rata? ( Oh, ta ja sam ?ovek, ?ovek...)

Koji pisac  je ro?en u Docu kraj Travnika? Kad je dobio nobelovu nagradu?

Kako se naziva prva knjiga  lirskih zapisa koju je Andri? objavio 1918.? Koji su to doga?aji iz ?ivota autora uticali na stvaranje te zbirke?

O ?emu se radi u kratkoj noveli iz zbirke Ex Ponto pod nazivom Epilog?

Objasni za?to delo Ex Ponto pripada ekspresionizmu.

U kom delu nalazimo Andri?evo razmi?ljanje U ?utanju je sigurnost? Ko je glavni lik u tom delu?

Napi?i nazive tri Andri?eva dela   u kojima je centralni motiv most i ?anrovski ih odredi.

Koji vremenski period obuhvata  roman Na Drini ?uprija? Koji su veliki  istorijski doga?aji opisani u romanu a ti?u se istorije Bosne? __________, __________, _________

U romanu Na Drini ?uprija prepli?u se istorija i legende. Navedi tri legende (bez prepri?avanja) i objasni njihovu ulogu u delu.

U ?emu je tragika lika Mehmed-pa?e Sokolovi?a?

Preko kojeg lika je iskazan motiv ?rtve  i ?rtvovanja? Ko nare?uje ?rtvovanje? U ime ?ega je podneta ta ?rtva?

Dopi?i i objasni simboliku slede?ih likova: Mehmed-pa?e Sokolovi?a, Radosava sa Uni?ta, Abidage, Fate Avdagine, ?orkana, Milana Glasin?anina, Feduna, Lotike,   Alihod?e.

Simbolika mosta kod Andri?a?

Koji je osnovni motiv  Andri?eve misli Sve prolazi, samo most ostaje ?

Ko je pisac dela Roman o Londonu, Lirike Itake, poeme Stra?ilovo? Kom knji?. pravcu pripada? Kako se zove njegova programska pesma (programska pesma po kojoj je nazvana i jedna knji?. struja u ovangardnoj srpskoj knji?evnosti)?

U toj pesmi Crnjanskog imamo nulto prisustvo jednog bitnog motiva. Kojeg? Koja je tema pesme?

Napi?i naziv dela i autora koji je Crnjanskom poslu?io kao glavni izvor za pisanje romana Seobe I.

Roman Seobe I  Milo?a Crnjanskog je inspirisan i doga?ajem iz istorije srpskog naroda. Koji je to doga?aj?

Iz koliko se paralelnih tokova sastoji kompozicija romana Seobe? Koji lik iz romana povezuje te tokove?

Ko je kolektivni lik u romanu Seobe?

Koji junak u Seobama I  Crnjanskog najintenzivnije do?ivljava svoje sumatraisti?ke snove o daljinama i visinama?

Opi?i atmosferu u kojoj se odvija radnja romana Seobe I. Koje zna?enje imaju motivi koji ?ine tu atmosferu (pejza?)?

Za junaka Vuka Isakovi?a u romanu Seobe I mo?e se re?i da oslikava odisejevski motiv. ?ta je zajedni?ko Odiseju i Vuku Isakovi?u? Po ?emu se njihov povratak ku?i razlikuje?

?ta ?ini beskrajni plavi krug i u njemu zvezda za Vuka, za Dafinu i  za Aran?ela?

Predo?i psiholoke portrete (opi?i psiholo?ka stanja junaka)  Vuka, Dafine i Aran?ela.

Mom?ilo Nastasijevi? pi?e hermeti?nu (zatvorenu) poeziju. Koja je glavna karakteristika takve poezije?

Protuma?i naslov pesme Tuga u kamenu M.Nastasijevi?a znaju?i sadr?aj pesme.

Napi?i glavne motive (po jedan iz svake pesni?ke celine, a ima ih ?etiri) i protuma?i te motive u skladu sa zna?enjem cele pesme.

Ljudi govore, Rastko Petrovi?

Ko je napisao Pisma iz Norve?ke (a ko je napisao Pisma iz Italije J ) i Hroniku palana?kog groblja?

Ko je Todor Lazari? u pripoveci Gospa Nola ? ?ta jo on prepoznao u Stanojli ?to drugi nisu prepoznali? Napi?i imena ?ti?enika gospa Nole.

Delo Gospa Nola je dato kroz objektivno i kroz subjektivno pripovedanje koje se stalno prepli?u. Ko je subjektivni narator koji preuzima pripovedanje od objektivnog naratora?

Glavni motiv pripovetke Gospa Nola? Tema? Ideja?

Veljko Petrovi?, Sala?ar. Antejevski motiv?

Isak Samokovlija, Rafina avlija

Oskar Davi?o, Srbija

Koja pesma Tina Ujevi?a jeste lament (tu?balica) nad sopstvenom du?om? Kako lirski subjekat do?ivljava svoj ?ivot? ?ta je uzrok takvom do?ivljaju ?ivota? Sa kim on vodi dijalog u pesmi?  ?ta je najmu?nije za lirskog subjekta? Protuma?i te stihove.

Miroslav Krle?a, Gospoda Glembajevi

Prepoznavanje citata...

______________________________

      3 .Godi?nji test 

    * Pitanja se odnose na obra?ene pisce pripadnike moderne i me?uratne knji?evnosti u svetu i kod nas.

      Svaka grupa dobije jedno neobra?eno  delo obra?enog pisca  (npr. Crna krila, V.P.Dis) , u?enik  samostalno radi interpretaciju datog dela  u skladu sa slede?im pitanima:

    

A.Interpretacija dela:

   1. Motivi

   2. Stilske figure

   3.Tema; knji?.rod;  knji?.vrsta

   4 Ideja

   5.Kratak esejisti?ki prikaz dela

   6. Paralele sa drugim delima istog ili drugog pisca

   7. Odlike moderne/ me?uratne knji?evnosti  u delu

B Versifikacija:

   1.Vrsta strofe, vrsta stiha, cezura

    2.Vrsta rime

    3.Metri?ka ?ema

C  Za prozna dela:

   1. Kompozicija dela

    2. Glavni i sporedni junaci, njihova karakterizacija

    3.Tuma?enje najupe?atljivije slike iz dela/ Prepoznavanje odlomka

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members