Spirala svetla

C

Orijentaciona pitanja iz književnosti I razreda

 

Sadržaj stranice

 

        - teorija književnosti ( epika i drama)

        -  orijentaciona pitanja - stari vek  

        - orijentaciona pitanja - narodna knjiž.

        - orijentaciona pitanja  (srednjovekovna, humanizam, renesansa, barok, klasicizam)

        - godišnji test - u pripremi

 

 

Orijentaciona pitanja za testove

 

1.Test   (teorija književnosti)

    Učenik dobija na papiriću nepoznato delo prikladne dužine da bi moglo da se analizira za 45 min.. Svaki učenik treba da  odgovori na sledeća pitanja ( odnosno da analizira delo koje je dobio):

 - književni rod

- književna vrsta

- forme pripovedanja korišćene  u tekstu (dokazati rečenicom iz dela )

- elementi kompozicije u tekstu ( dati naslov svakom elementu kompozicije) 

- glavni lik ; sporedni likovi; vrsta karakterizacije glavnog lika

- tema

- glavni motiv  i par sporednih motiva

- ideja  dela

 -kratko prepričavanje dela

- Kako mogu da primenim ono što sam naučio/la iz dela?

2.Test 

   ( Orijentaciona pitanja za test iz knjiž. starog veka )

 * Napomena: Proveri svoje beleške i na sledećem linku ! => STARI VEK 

 Egipat

      „Ako nisi bio poštovan, a postao si velik;

      Ako si bio siromah , a postao si bogat;

       i ako si postao upravitelj grada,

       Ne budi tvrda srca zbog svog napredovanja,

       jer si postao samo čuvar stvari koje je bog pribavio.“

             ( Jedno od božijih pravila u Egiptu)


Najpoznatiji tekstovi egipatske književnosti su_______________________

Na kakvom materijalu su napisani ti tekstovi? ? Kojim pismom?

Najpoznatija bibilioteka Egipta je _________________ .

Kojom se tematikom bavi Egipatska knjiga mrtvih?

Vrhovno božanstvo Egipćana u starom veku je ____________.

Prepričaj legendu o Izidi i Oziris!

 Oziris i Set imaju svoju paralelu u jevrejskoj književnosti. To su _______ i _________ . Priča o njima ima kao osnovni  motiv_________________ .

 

Indija

      “Um je izvor svih stvari, on im prethodi, on ih stvara.

       Tko sa dobrom namjerom govori il ‘radi,

        tog sreća nikad ne napušta, kao ni vlastita sjenka. “ 

                  (Budistička izreka)                     

Koji su najstariji indijski spisi?

Napiši dva indijska epa! 

Jezik veda je _____________

Trojno božanstvo Indijaca : ___________, ________, __________

Šta ta božanstva  predstavljaju, oličenje su čega ?

Boginja iluzije je _____________, Kali je boginja ______________.

Ko je Gotama Sidarta ? Njegov značaj za savremeni svet?

 

Mesopotamija

            „Čoveku nije određen večni život.

             Smrt je strašna.

              Svakom životu ona postavlja cilj.“

                     ( Ep o Gilgamešu)

 Stanovnici Mesopotamije su___________________

Oni su stvorili ____________ pismo kojim se piše na ____________ pločama.

Biblioteka kralja Asurbanipala je u ____________________

Najpoznatije delo sumersko-vavilonske književnosti je _______________.

Junaci tog epa su ____________, ____________ .

Glavni motiv datog  epa je _________________________.

Nabroj sporedne motive ( bar tri ) istog epa !

Uloga snova u epu je prospektivna ( proročka) . Šta predviđa san Gilgamešove majke? A Enkiduovi snovi?

Koji je zajednički motivi Epa o Gigamešu i Biblije?

Put u podzemni svet Gilgameš preduzima radi_________________

Zmija je zajednički motiv Epa o Gilgamešu i Biblije ( Pad iz raja). Protumači  njenu ulogu u tim delima?

Život Gilgameša je alegorija života svakog čoveka. Objasni!

Prepričaj epizodu sa boginjom Aruri i nebeskim bikom / Ištar / Humbabom / put u podzemni svet...

 

Judeja

     „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.“

                (Isus Hrist,  Novi zavet)

Najpoznatiji jevrejska knjiga je ______________. Jevreji je zovu_____________.

Reč „biblija“ znači_____________. Ona se deli na:

a) ____________ koji je preveo na srpski jezik __________________

b) ____________, koji je preveo na srpski jezik__________________.

Osnovni motiv Postanja je ___________

Ispiši motive koje si pronašao u legendi o padu iz raja.

Motiv Kaina i Avelja podrazumeva_________________________ .

Objasni motiv golubice i motiv duge u priči o potopu.

Koje zajedničke momente pronalaziš u životu Mojsija ( Izlazak iz Egipta) i životu Isusa Hrista?

Prepričaj Knjigu o Jovu . Istakni naravoučenije priče.

Priča o Davidu i Golijatu ? / Priča o Solomonovoj pravdi?

Kako se zove pesma koju peva o ljubavi devojke Sulamke iz harema?

Deset Božijih zapovesti regulišu odnose između čoveka i Boga i čoveka i čoveka. Napiši pet zapovesti.

U Novom zavetu imamo četiri Jevanđelja koja su napisali _______, ________, ________, _________.

Jevanđelija imaju za temu _________________

Protumači značenje sledećih motiva:

motiv Golgote _____________; motiv Jude ______________; motiv raspeća_____________.

motiv nevernog Tome _________________; motiv Lazarevog vaskrsenja_______________;

Napiši molitvu Oče naš !

O čemu priča Apokalipsa Jovana Bogoslova?

 

Grčka

         „ Za ljubav, ne za mržnju ja sam rođena!“

               ( Antigona, Sofokle )

Kako su Grci objašnjavali nastanak sveta (kosmogoniju) ?

* Dodatak predavanju

Iz prvobitnog HAOSA odvajaju se URAN (bog neba ) i GEA ( boginja zemlje). Njihova deca su TITANI. Najbitniji od Titana su KRON ( Kronos ili Hronos – bog vremena) koji je svrgnuo svog oca Urana sa neba i oženio se REOM (svojom sestrom). Njihova deca su Kronidi (dakle, oni koji su dobili vreme) : Herija, Demetra, Hera, Had, Posejdon i Zevs. ZEVS je svrgnuo svog oca KRONA i oženio se svojom sestrom Herom. Njihova deca su OLIMPLJANI ( Dionis, Atina, Apolon...), oni žive na Olimpu.

U kom se delu staroga veka pojavljuje oceubistvo?

Zajedno sa mikenskom civilizacijom je nestalo i „linearno B“  pismo. Koje je današnje grčko pismo?

Koji su najpoznatiji grčki epovi? Ko su homeridi?

Ilijada je dobila ime po gradu ______________ .

Tema Ilijade je ___________________________________.

Uzrok Trojanskog rata je u legendi o jabuci razdora. Prepričaj legendu.

Objasni kompoziciju Ilijade.

Dopiši parove: Brisejida - _________;         Paris - __________;

                       Andromaha - _____________:

                       Apolon - ________ ;             Zevs - _____________;

„Ahilova peta“ znači ____________. Ispričaj mit !

„Danajski dar“ znači ______________. Objasni priču o Trojanskom konju.

Uporedi Enkiduovu sahranu ( Ep o Gilgamešu) sa sahranom Patrokla (Ilijada).

Glavni motiv Odiseje je ______________________. Objasni ukratko  taj motiv.

Odisejeva supruga na ostrvu Itaka je ________________. Ona je sinonim za ______________. 

Klitemnestra je supruga ________________. Njeno ime je sinonim za _____________.

Dionis je bog ___________________. Povezan je sa Eleuzinskim misterijama.

Apolon je bog __________________. Povezan je sa misterijama u Delfima.

Mit o Demetri i Persefoni?

Mit o Orfeju i Euridici?

Tragedija je nastala od reči _____________. Objasni zašto i poveži sa izrazom „žrtveni jarac“.

Delo „ Antigona“ i „Car Edip“ napisao je  ____________. 

Knjiž.rod i knjiž.vrsta „Antigone“?

Tema „Antigone“? ___________________

Nabroj neke od motiva u „Antigoni“!

Koji je događaj zaplet , a koji je događaj vrhunac tragedije „Antigone“?

U čemu je Antigonina tragedija? U čemu je Kreontova tragedija?

Antigonina sestra je __________. Njena osnovna odlika je______________.

Antigonin verenik je ___________. Njegova osnovna odlika je _____________.

Edipov kompleks podrazumeva_________________________

Elektrin (Klitemnestrina i Agamemnonova kćerka!) kompleks podrazumeva _____________

 

Staroslovenska mitologija

          „Sjutra jeste lijep Vidovdanak

          Viđećemo u polju Kosovu

          Ko je vjera, a ko nevjera.“

               ( Knez Lazar, Kneževa večera)

Na početku Bog stvori Nebo i Zemlju ( Jevreji)... Početni haos se podeli na Uran i Geu (Grci)... Koja su prva dva para u slovenskoj mitologiji?

Ko je bio Perun ? Koji su njegovi atributi ? Sa kojim božanstvom se može porediti?

Trojan se pojavljuje na nebu u tri svoje manifestacije: __________, __________, ___________. One su personifikacije prirodnih pojava. Objasni koje su to pojave.

Kalina je boginja _____________. Živa ili Jana je boginja ______________. Devana je boginja ___________________. Morana je _____________________

Poveži paganskog boga Vida sa Vidovdanom (15.jun odnosno 28.jun) !

           

 * Napomena:

      Odgovore na pitanja potražite u svojim beleškama, lektirama, čitanci i internetu  

 

__________________________________

3.Test

(Orijentaciona pitanja iz srednjovekovne knjiž., knjiž. humanizma i renesanse, baroka i klasicizma)

 

Srednjovekovna književnost

1. Srednjovekovna književnost traje : - u svetu .............................?

                                                              - kod nas.............................?

2. Nabroj odlike srednjovekovne književnosti: …………………………………………………………

3.Na kojim je materijalima napisana srednjovekovna knjiž. ?................, …………., ……….., ………..

4. Navedi književne vrste karakteristične za srednjovekovnu književnost u Srbiji: ............................, ...........................,  ...........................,  .....................................,  ....................................

5. Kojom su redakcijom srpskog jezika napisana dela u Srbiji u srednjem veku?

6. “Završih s Božijom miliošću. Ja, Gligorije, pisah alelujare.” Tim se rečima završava jedno srednjovekovno delo. Napiši naziv tog dela. …………………………..

7. Spomenik, remek delo kaligrafije i slikarstva, napisan pri kraju 12.veka, zove se…………………., danas se čuva u Narodnom muzeju u ……………, a napisan je za …………………………To delo je napisano: a)glagljicom b) ćirilicom c) latinicom?

8. Čije živote opisuju Panonske legende?

9. Panonske legende : -  knjiž. vrsta?

                                     -  pisci?

10. Kako se nazivaju tajni spisi koje je zabranjivala hrišćanska crkva ?.......................

11. Hagiografije su...........................

12. Prva spska pesnikinja je ..........................., njeno svetovno ime je.........................

13. Navedi par dela ove pesnikinje........................................................................................

14.Opiši izgled Pohvale knezu Lazaru (na čemu je napisana, čemu služi…) ……………………..

15. Pohvala knezu Lazaru je tematski podeljena na tri celine: ........................., ......................, ........................

16.Koje je rodoljubive motive pesnikinja utkala u svoje delo Pohvala... ?............................................

17. Koju odliku srenjovekovne knjiž. možemo zapaziti u Pohvali knezu Lazaru?

18. Biografije se u srednjem veku zovu ............................., one imaju dva dela: ....................., .......................

19. Ko je napisao Karejski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, Krmčiju (Nomokanon) ?

20. Koja je prva srpska biografija i prvo originalno  delo srpske književnosti?

21. Život Sv. Simeona je napisao.............................................

22. Zaokruži tačne tvrdnje vezane za Žitije Sv.Simeona :

- napisao ju je Konstantin Filozof

- prva srpska biografija

- originalno delo srpske književnosti

- prevod grčkih žitija

- pisac jeste  unosio čudesa i fantastiku

23. Zaokruži motive koji se pojavljuju u  Žitiju Sv.Simeona :

- bolest i pouke sinu

- beg od kuće i zamonašenje

- Kosovski boj

- obnavljanje manastira Hilandara

- prvo pismo Slovena

- smrt, opelo i pogreb

- tuga za ocem

- poniznost

- memento mori (seti se/zapamti  da si smrtan!)

24. Život Sv. Save su napisali i ................................ i .............................................

25.Dopiši kojem Savinom biografu odgovara navedeni stil pisanja :

- preterana retorika i napadna pohvala - ...................................

- o ljudima govori objektivno, ima  „reč razumnu i jezik jasan“ - ................................

26. Navedi nekoliko motiva iz  Žitija o Sv. Savi :..............., ................, .................., ................

27. Delo koje će najaviti vreme humanizma (motivom ljubavi !) koje tek dolazi zove se................................

28. Slovo ljubve je napisao ......................................................

29. Pretpostavlja se da je Slovo ljubve napisano  za ..................................... ,  ..................................... , ...............................,  ............................................

30.Tema dela Slovo ljubve je.................................... 

31.Slovo ljubve je kao vrsta dela : a) žitije b) poslanica(epistola) c) pohvala d) apokrif

32. Akrostih je..........................................................................

33. Motivi u delu Slovo ljubve su : ................., ......................., ...................., ..............., ................

34. Biblijski motivi u delu Slovo ljubve su :...................................................... ; biblijske ličnosti u delu su.........

35. Za koji  se manastir vezuje vezuje sintagma „prepisivačka škola“...............................................

36. Ko je napisao Žitije despota Stefana Lazarevića ?................................................ To žitije sadrži dva bitna opisa:

a) opis………………… b) opis………………

37. Navedi knjiž. rod sledećim delima srednjov.knjiž.:

Apokrif - ……………., žitija - ………………, Slovo ljubve - ………… Pohvala knezu Lazaru - …………

38. U antičkoj književnosti invokacijom pesnici su se obraćali muzama (za inspiraciju). Kome je invokacija upućena u srednjov. knjiž.?

39. Prepoznaj delo i pisca :

      1.Pređe Sloveni ne imađahu knjiga , nego po crtama i rezama čitahu i gatahu, budući pogani. Krstivši se rimskim i grčkim pismenima mučahu se pisati slovensku reč bez uređenosti.

       2. Gospode Bože moj milosrdni i mnogomilostivi, pomiluj me svojom milošću, Gligorija grešnoga, kako bih u gospodina u milosti bio. U tebe se uzdam.

       3. - Čedo moje, svetlost očiju mojih, i uteho i čuvaru starosti moje! Evo već prispe vreme našega rastanka: evo me već otpušta Vladika s mirom , po reči njegovoj, da se istupi rečeno : ’Zemlja si i u istu zemlju ćeš poći’.

       4. -Sve ovo što se zbiva sa mnom , Bogu je tako u volji , jer onaj koji me je proveo od oca moga dovde, i vi me ne stigoste, i sada me izbavi iz ruku vaših. Jer vi hoćaste otrgnuti me  od blagoga i željenog puta, pa da se mnome pohvalite gospodaru svojemu, kako ste mu ogodili. Ali , Bog moj, u koga se uzdah i kome iziđoh , bi mi pomoćnik, kao što vidite, i on će i u napredak izvoditi moj život po svojoj volji.

        5. Sada ne predaj zaboravu čeda ti tvoja , koja si sirota ostavio prelaskom tvojim , jer otkako si ti u nebeskom veselju večnom , mnoge skrbi i bolesti obuzeše voljena ti čeda i u mnogim skrbima život provode pošto su ovladani Izmailćanima.

       6.Ali sve ovo i čudodela ina, što ni oštrovidni um sagledati ne može, ljubav sve prevashodi, i nije čudo, jer ljubav je Bog, kao što reče Kovan Gromovnik.

 

 Humanizam i renesansa

1. Reč humanizam označava...

2. Reč renesansa označava...

3.Koja je zemlja kolevka humanizma i renesanse?

4.Humanizam i renesansa traju od: a) 13. do 14.v.  b) 13. do 16.veka   c) 15. do 17.v.

5. Preporod narodnog jezika događa se u

       a)knjiž. starog veka b)srednjov. knjiž.     c) humanizmu   d) renesansi

6.Zaokruži tačne tvrdnje vezane za odlike  knjiž. pravca  humanizam i renesansa:

a) pisci su se pri pisanju dela ugledali  na antičke uzore 

b) u svojim delima pisci ispoljavaju religijska osećanja  

c) oslobađanje od verske dominacije i poprimanje svetovnog karaktera  

d) pisanje na latinskom jeziku

e) odanost životu, opijenost zemaljskom srećom

f) idealna draga 

7. Frančesko Petrarka je zaslužan za pojavu pesničke škole nazvane ....................................

8. Navedi još dve Petrarkine zasluge u domenu književnosti :                               a)............................................                                            

b).............................................

9.Kompozicija Kanconijera?  Knjiž. rod? Knjiž. vrsta?...............................

10. Navedi pisce za data dela:

Dekameron, Don Kihot,  Božanstvena komedija,  Kanconijer, Hamlet

11. Spoj ljubavne parove:

Laura, Beatriče, mona Đovana, Julija, Dulčineja, Don Kihot,  Dante,  Petrarka,  Romeo, Federigo 

12. Navedi države u kojima su rođeni sledeći pisci:

 Servantes, Dante, Petrarka, Šekspir   

13. Prepoznaj pisca :

        a)Najpoznatiji pisac tragedija u Engleskoj...............................

        b)Borio se u krstaškim ratovima, a svoje najpoznatije delo napisao u zatvoru .......................

        c)Zaljubio se u Beatriče sa devet godina..........................................  

        d)Posvetio je Lauri svoje sonete...............................   

14.U kom knjiž. delu humanizma i renesanse imamo okvirnu priču ( vrsta proznog teksta u kom se iznose i povezuju osnovne okolnosti daljeg pripovedanja u knjizi)?  .......................  

15.Deset mladića i devojaka pričaju po  jednu priču deset dana -  radnja je koja se događa u kom delu, kog pisca?

16.Božanstvena komedija se deli na tri dela: ..................... ,  .......................... ,  ...............................

17.Književni rod i književna vrsta Božanstvene komedije je....................... , .................................

18.Koje delo ima 100 pevanja, a koje delo ima 100 priča?

19.Navedi tri izdajnika ( i njihove izdaje) u devetom krugu Pakla!

20.Ko vodi Dantea kroz pakao ? Ko čeka Dantea u raju ?

21.Koje je delo u humanizmu napisano u zatvoru?

22.Književni rod i vrsta Servantesovog najpoznatijeg dela?

23.Slavni par u Servantesovom delu je ......................... , ................................. Napiši po tri karakteristike za svakog!

 24. Za šta se bori Don Kihot? Ko je , ustvari , lud?

25. Kome posvećuje Don Kihot svoja viteška dela?

26.Roman Don Kihot je spoj fikcije i realnog. Dokaži!

27.Don Kihot je parodija na: a) ljubavne romane b) viteške romane c) religiozne epove

28.Tokom romana Servantes menja ime svog glavnog junaka. Na osnovu asocijacija, koje su hronološki poređane, napiši koje ime nosi glavni junak.

a) siromašni mladić - ....................

b)zaneseni čitalac viteških romana - .....................

c)mudrac po mislima, ludak po čitanju - .....................

d)na pola puta do otrežnjenja  - ........................

e)otrežnjeni zanesenjak, svestan svojih ludosti  - 33

29. U kratkim crtama prepričaj jednu priču iz Don Kihota ( Priča o vetrenjačama ne važi )

30. Ko je napisao drame Hamlet, Ukroćena goropad, Kralj Lir, Makbet...?

31. Književni rod i vrsta dela  Romeo i Julija

32.U kom se gradu dešava ljubavna priča Romea i Julije?

33.Navedi pet ključnih motiva u tragediji Romeo i Julija!

34. Odredi elemente kompozicije ( uvod, ...) u delu Romeo i Julija!

35. Objasni tragičnu krivicu na primeru Romea i Julije!

36. Oksimoron je ......................................................................

37.Napiši  kako se zovu dvojica najpoznatijih dubrovačkih petrarkista koji su negovali kult ljubavi na prvi pogled?

38.Ako se likovi zovu Miho, Vlaho i Dživo misli se na pisca............. i na delo................

39.Novela od Stanca je: a) komedija b) farsa c) epika d) ep

40.Vrste komedija? ........., ............, ............., ..........

41. Kako se zove podvrsta komedije u kojoj se na temu ljudskih slabosti i poroka razvija zaplet najčešće utemeljen na nesporazumu i obiluje grubim humorom i karikiranim likovima?..............

42.Prepoznaj delo i pisca!

      1.Tako siđoh iz prvog kruga nesreće u drugi manje prostran,/ gde tuga bolnije je , pa jauke izaziva veće./ Tu strašni Minos reži kao kuga...

      2. Ljubav , ona me je podstakla da tragam. / Dala mi je savet, a ja oči njoj./Nisam moreplovac, al’ da si daleko/ko obala koju zapljuskuje/ najdalje more, ja bih zaplovio / na sreću radi takvog blaga.

       3.I rekavši to, preporuči se od sveg srca svojoj gospi Dulsineji, moleći joj se da mu u takvu strašnu času bude u pomoći, dobro se zakloni svojim štitom, koplje okomi, pojuri na Rosinantu u najvećem trku, navali na prvu vetrenjaču pred sobom...

4. Neka je blažen dan, mesec i doba/ godina, čas i trenut, ono vreme/ i lepi onaj kraj i mesto gde me / zgodiše oka dva sputaše oba.

5. Sada je na mene došao red da pričam i ja ću to, premile dame, od sveg srca učiniti jednom pričom koja je delimično slična malo čas ispričanoj...

 

Barok i klasicizam

1. Reč barok označava...

2. Reč klasicizam označava...

3. Dokaži , ukratko , da je delo Osman :

  -    istorijski ep

  -     filozofski ep

  -    religiozni ep

4. Kom književnom pravcu pripada Osman Ivana Gundulića?

5. Tema dela Osman? ?

6. Tri dramska jedinstva su : .........................., ..............................., ...................

7.Prepoznaj pisca:

         - Pripadnik dubrovačke književnosti , pisac istorijsko-filozofsko-religioznog epa.........................................

        - Umro na premijeri svog dela „ Uobraženi bolesnik“............................................

Kaluđer koji je pošao sa svojim narodom sa juga da bi ga prosvetlio..................................................

         - Prvi naš ministar prosvete i poliglota ...............................................................

         - Komediograf iz Vršca.....................................................

 

8. Molijerova komedija Tvrdica i Sterijina komedija Kir Janja  su  

           a) komedije  situacije/intrige    b) komedije naravi       c) komedije karaktera

9.Tvrdičluk je prikazana kao

     a) trenutna mana junaka    b) neizlečiva bolest

10. Zaplet i rasplet u Molijerovoj Tvrdici ?

11.Navedi imena (glavnih) junaka u Molijerovoj Tvrdici!

12.Prepričaj par scena koje dokazuju da je Harpagon neizlečivo bolestan od tvrdičluka!

13. Prepričaj scenu iz Molijerovog dela Tvrdica koja ti je bila najsmešnija! 

14. Prepoznaj pisca:

  1. Ah, čijem si se zahvalila/ tašta ljudska oholosti?/ Sve što više stereš krila, /sve ćeš paka niže pasti! /Vjekovite i bez svrhe/ nije pod suncem krepke stvari/ a u visocijeh gora vrhe/ najpre ognjen  trijes udari.

       

1.Test ( narodna književnost)

* Napomena: Za proveru se koristi programirana nastava.

Kao priprema za ovakvu vrstu provere učenici dobijaju da za domaći zadatak odrade analizu par   narodnih pesama prema upustvima koje mogu naći klikom na link NARODNA KNJIŽEVNOST 

Gradivo se može proveriti na više načina:

1.Na samoj proveri na času, dobija se poluprogramirani listić (bez rešenja) sa jednom narodnom pesmom koju treba analizirati u skladu sa uputstvom sa listića.

2. Obrađuje se deo oblasti Narodna književnost, a zatim se ostavlja   učenicima određen period da sami savladaju ostale pesme/ dela  po programu. Njihov zadatak za ocenjivanje jeste da što kreativnije prikažu naučeno ( celu oblast). Ostavlja se učenicima da biraju da li će to biti istraživački rad u obliku seminarskog rada ili PP prezentacije, da li će to biti dramatizacija određene pesme ili dela pesme, odnosno procesa učenja pesme...da li će to biti crteži inspirisani delima iz narodne književnosti...obrada folklora...kolaž fotografija...Šta god doneli, moraju obrazložiti.

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members