Spirala svetla

C

Lektire i dela iz čitanki

Sadržaj stranice:

            -   I razred :  - plan lektira :

                                              - smer  med. sestra - tehničar

                                              - smer zdravstveni negovatelj

                                  - teme za  lektire .

                                              - stari vek ( i teme za ocenu više )

                                              - humanizam i renesansa

                                               - barok i klasicizam     

                                  - teme za dela iz čitanke ( u pripremi)                

             - II razred :- plan lektira:

                                               - smer  med. sestra - tehničar

                                               - smer zdravstveni negovatelj

                                 - teme za lektiru :

                                              - romantizam ( u pripremi)

                                              -  realizam 

                                 - teme za dela iz čitanki: - realizam

            - III razred :- plan lektira :

                                            - smer  med. sestra - tehničar

                                            - smer zdravstveni negovatelj

                                - teme za lektiru:

                                            - moderna

                                            - međuratna knjiž.

                                 - teme za dela iz čitanke ( u pripremi) 

            - IV razred: - plan lektira

                                 - teme za lektiru : savremena knjiž.

                                 - teme za dela iz čitanke ( u pripremi)


   I razred    

 1.Pan lektira   

        a) za smer medicinska sestra- tehničar

            - Sofokle, Antigona

            - Ep o Gilgamešu

            - Homer, Ilijada

            - V.Šekspir, Romeo i Julija

            - M.de Servantes, Don Kihot

            - M.Držić, Novela od Stanca/ Dundo Maroje

            - Molijer, Tvrdica

            - Dante A., Pakao

            - D. Mihailovic, Kad su cvetale tikve

       b) za smer zdravstveni negovatelj

            Sofokle, Antigona

           Ep o Gilgamešu

           Jevanđelje po izboru

           Pad Troje/ Jelena Trojanska ( filmska umetnost  umesto еpа  Ilijada, Homer)

           V.Šekspir, Romeo i Julija

           M.Servantes, Don Kihot( odlomci)

           J.B.P.Molier, Tvrdica

           M.Držić, Novela od Stanca

 

2.Teme za obradu lektira        

    STARI VEK  

    Antigona, Sofokle

1.  O Sofoklu, o grčkoj tragediji

2.“Kad bogovi jednom potresu nečiji dom, jad više nikad neće prestati, kao nepogoda pratiće svaku generaciju“ (hor) - aluzija na tragediju Car Edip

3. „Mudrost je poslušati šta drugi govore i misle“ (Hemon)

4.  Zakon vlasti i zakon srca (Boga)

5.“Za ljubav , ne za mržnju, ja sam rođena“ (Antigona)

6. Tragična krivica (svestan odabir):

     - Sloboda misli i sloboda delanja ( Antigona)

     - Biranje prolaznog, ličnog, kratkovekog ( Kreont)

7. Na oholosti i bezosećajnosti zasniva se logika svake vlasti

8. Mudre izreke iz dela

    

   Ep o Gilgamešu

1.O sumersko-vavilonskoj književnosti

2.  Tematske celine u epu:

     - Gilgameš nalazi prijatelja

      - Junačka dela Gilgameša i Enkidua

      - Silazak u Donji svet

      - Potop ( digresija)

3. Osnovni motivi u epu

4. Uloga snova u epu

5. Metamorfoza Gilgameša

6. Uloga Enkidua u epu

7. Pouke dela ( izvući citate iz dela)

 

Ilijada , Homer

1.Istorijat nastanka epa, o Homeru

2.Vreme dešavanja radnje

3.Uzrok nastanka Trojanskog rata

4. Kompozicija epa zasnovana na dve mržnje i tri ljubavi

5.Tematske celine u epu:

     -svađa Ahila sa Agamemnonom

     -borba Ahejaca bez Ahila protiv Trojanaca

     - borba Ahejaca sa Ahilom protiv Trojanaca

     - dvoboj, otkup Hektorovog tela...

  6.Ahilov portret i Hektorov portret

  7.Ostali junaci (Agamemnon, Menelaj, Paris, Prijam...)

  8. Sudbina žene u epu

  9. Svet bogova na Olimpu i svet ljudi

 

 

 * Napomena TEME IZ STAROG VEKA (za ocenu više):

 

 l Jevrejska književnost

    Stari zavet          

1.Postanje

2.Kain i Avelj

3.Potop

4. Vavilonska kula

5.Mojsije – izlazak iz Egipta

6.Zakoni saveza ( deset Božijih zapovesti)

7.Car David

8. Davidovi psalmi ( citati po izboru)

9.Solomonova mudrost

10.Pesma nad pesmama

11.Priča o Joni

12.Knjiga o Jovu

13. Knjiga o Ruti

 

   Novi zavet

1.Rođenje i detinjstvo Hristovo

2.Isusova čuda:

·         isceljenja

·         umnožavanje hlebova

·         vaskrsenje Lazara

·         hodanje po vodi

3. Isusove parabole (mudre priče)

·         O sejaču i semenu

·         Bogati mladić

·         Priča o radnicima u vinogradu

·         Priča o vinogradarima

·         Milosrdni Samarićanin

·         Priča o talantima

4.Tajna večera / Suđenje ( motiv Pilatovog pranja ruku)

5.Raspeće (motiv Golgote)

6.Vaskrsenje

7.Apokalipsa

 

ll Grčka književnost

1.Zevs i Hera

2.Apolon i Delfi

3. Dionis i Eleuzine

4.Demetra i Persefona

5.Orfej i Euridika

6.Prometej

7.Pigmalion i Galatea

8.Sizif

9.Narcis

10.Tezej i Minotaur

11.Edip

12.Tantal

13.Elektra i Orest

14.Paris i Helena

15. Danajski dar ( drveni konj Ahejaca)

16.Odisejevo putovanje

 

lll Slovenska mitologija

1.Vid ( Vidan)

2.Dabog

3.Veles

4.Perun

5.Janja / Živa/ Mokoša / Čuma...

 

 B  HUMANIZAM I RENESANSA

 

 Božanstvena komedija, D.Aligijeri

1.Prognanik Dante i Beatriče ( o piscu)

2.Božanstvena - arhitektura zagrobnog sveta

3.Devet krugova pakla

4. Biraj svoj krug pakla koji ćeš predstaviti!

5. Čistilište i Raj

6.Značenje brojeva u Božanstvenoj komediji

7.Božanstvena komedija - alegorija puta spasenja

8. Vergilije - moć razuma

9.Beatriče -  duh božanske ljubavi i milosti  

 

Romeo i Julija, V. Šekspir

1. Vilijem Šekspir,slavni komediograf

2.Elementi kompozicije

3.Motiv ljubavi ( Budan san)

4." Nagle se sreće naglo i završe" ( Lavrentije) - tragična krivica

5. Porteti Romea, Julije, sveta

 

 Don Kihot, M. de Servantes

1.O M. Servantesu

2."Don Kihot" - parodija

3.Slavni par - Don Kihot i Sančo Pansa (portreti)

4.Mozaična ( ali i prstenasta ) kompozicija romana

5.Mudra luda - metamorfoza Don Kihota ( Alonso Kihada / Don Kihot od Manče / Vitez Tužnoga Lka / Vitez od Lavova / Alonso Kihada )

6.Metamorfoza Sančo Panse

7.Preplitanje iluzija i stvarnoga sveta u romanu

8. Mudre misli  u romanu

9. Biraj priču iz Don Kihota koju ćeš predstaviti odeljenju !

 

Novela od Stanca, M. Držić ( u pripremi)

 

 

 C  KLASICIZAM

 Tvrdica, Ž.B. Molijer

 1.Molijer, oštar kritičar svega ( o piscu)

 2.Gramzivost i tvrdičluk kao strast i bolest - tema drame

 3.Tvrdica, komedija karaktera 

 4. Harpagon i ostali likovi u drami ( tehnika kontrasta)

 5.Motivi u drami

 6.Harpagon, dramski junak

 7.Dramska radnja 

 

  D   NARODNA KNJIŽEVNOST

Pitanja za obradu epske pesme Kneževa večera

 

1. Kom ciklusu pripada pesma Kneževa večera?

2. Na koji se istorijski događaj odnosi radnja pesme? Zašto se pesma zove Kneževa večera ?

3. Koja je glavna forma pripovedanja u pesmi (obnovi forme pripovedanja  !) ?

4. Između koga se vodi dijalog u pesmi? Koji se junaci još spominju u stihovima pesme?

5. Zamisli tu kneževu trpezu dan pred odlučujuću bitku. Isti taj motiv  imamo i u jednom književnom delu staroga veka. O kom delu se radi? Koji je to motiv?

6.Šta znače reči kneza Lazara upućene Milošu „prva vero, a potonja nevero“ ?

Zašto ga tako naziva i u ime čega Lazar nazdravlja?

7. Miloš je najmlađi za trpezom, ali on se usuđuje da odgovara na optužbu. Kako se brani Miloš, kojim obećanjima?

8. Šta kaže narodno predanje, da li je Miloš održao obećanje?

9. Kako se završio Kosovski boj? Da li pesma Kneževa večera govori o slozi između Srba u to vreme?

10. Koje si mesto u pesmi doživeo/doživela sa najviše emocija? Zašto?

11. Pesma govori o tome da su se u narodu najviše cenile određene osobine, a da se neke druge osobine osuđuju. Napiši koje se osobine cene, a koje se osuđuju.

12.Koja je tema ove pesme? A osnovna ideja ( ideja je odnos pisca prema temi)?

 

        ll razred         

Plan lektira            

        a) za smer medicinska sestra - tehničar

            - J.S.Popović,  Kir Janja

           - A.S.Puškin, Evgenije Onjegin

           - P.P.Njegoš, Gorski vijenac

           - O.de Balzak, Čiča Gorio

           - N.V.Gogolj, Revizor

           - L.N.Tolstoj, Ana Karenjina

           - J.Ignjatović, Večiti mladoženja

           - S.Sremac, Zona Zamfirova

           - I.Andrić, Most na Žepi

          - B.Nušić, Narodni poslanik

      b) za smer zdravstveni negovatelj

          J.S.Popović, Tvrdica

          A.S.Puškin, Cigani

          O.de Balzak, Čiča Gorio

         Ana Karenjina ( filmska umetnost  umesto romana Ana Karenjina Lava N.Tolstoja )

          N.V.Gogolj, Revizor

          B.Nušić, Narodni poslanik

 

Teme za lektiru     

 

 A  PROSVETITELJSTVO      ( / )

 

 B SRPSKI KLASICIZAM

  Kir Janja , J. S. Popović ( u pripremi) 

 

 C ROMANTIZAM

Cigani, A.S.Puškin ( u pripremi)

EvgenijeOnjegin, A.S.Puškin ( u pripremi)

Gorski Vijenac, P.P.Njegoš ( u pripremi)

 

 D   REALIZAM                   

1.Onore de Balzak, Čiča Gorio

                - Gorio – „Hrist očinstva“ (žrtva bezgranične roditeljske ljubavi)?

                - Ežen – preko trnja do zvezda

                - Ežen i čiča Gorio, komplementarni likovi u romanu

                - Ežen i Bjanšon – odnos prema čiča Goriou

                 - Anastazija i Delfina – odnos prema ocu, prema muževima i prema          ljubavnicima

                - Socijalni aspekt romana : Sen Ženevijev (pansion gđe Voker) u odnosu na Sen Žermen ( palata                        

                  Vikontese de Bozean)

                - Robijaš Votren i vikontesa de Bozean – svet je ovaj skup prevarenih i varalica

                - „Uspeh jedino merilo sposobnosti, novac jedino merilo uspeha“ , Balzak

2.Nikolaj B. Gogolj, Revizor

                - „Ne krivi ogledalo ako ti je lice ružno“, Gogolj

                - Svet je ovaj skup prevarenih i varalica

                - Krivica Hlestakova?

                - Komično u Revizoru

                - Revizor – komedija naravi ( društva)

3. L.N.Tolstoj, Ana Karenjina

                - Bračni trougao u romanu

                - Zašto se Ana ubila?

                - „Osveta je moja i ja ću je vratiti“, Pavle, Poslanica Rimljanima

                - Ana – grešnica ili hrabra žena?

                - Karenjin – žrtva ili kkrivac za tragediju?

                - Vronski – vetropir ili odgovoran čovek?

                - Čija je krivica ( za tragediju)?

                - Dva toka radnje u romanu ( Ana i Vronski/ Kiti i Ljevin)

                - Sporedni likovi u romanu

                - Slika društva u Rusiji u 19-om veku – socijalni aspekt romana

                - Prividna sloboda  žene (Evgenije Onjegin/Čiča Gorio/Revizor/ Ana K.)

4. S.Sremac, Zona Zamfirova

                - Ljubavni aspekt dela – sukob između prkosa i ponosa

                - Socijalni aspekt dela – sukob između starog i novog

                - „Svet je ovaj kao merdivan – jedan se kači, a drugi pa slazi“, Doka provodadžijka

5. B. Nušić, Narodni poslanik

                - Narodni poslanik – komedija naravi (društva)

                - Kritika društva (vlasti kao i naroda)

                - Komično i satirično u delu

                - Izbori nekad i sad

 

 Teme za dela iz čitanki

 A  PROSVETITELJSTVO ( u pripremi

 

 B  ROMANTIZAM ( u pripremi )

 

 C   REALIZAM

4. M.Glišić, Glava šećera

                - Seoska tematika – motiv sela u srpskoj književnosti

                - Svet je ovaj skup prevarenih i varalica

                - Socijalno raslojavanje likova u pripoveci

                -Sredstva društvene kritike : humor i satira u pripoveci

5. J.Ignjatović, Večiti mladoženja

                - Roman kao slika društvene sredine- socijalni aspekt romana

                - Shvatanje braka  nekada  (Sofronije i Sofija!) i sada

                - Osobenost tipa ljudi tipa Šamike Kiriča – arhetip neženstva

                - Homoseksualizam (Karakterna crta?Unutrašnja pobuna protiv društvenih normi? Nemoć prilagođavanja tim normama? Poremećenost uma?)

                - Prava najstarijeg deteta ( Pera Kirič)

                - Kompozicija romana

6. L.Lazarević, Vetar

                - Snovi i stvarnost u Vetru

                - Pojam  „velike majke“  kod Laze Lazarevića

                - Sukob slobode i neslobode kod Janka

                - Edipov kompleks kod Janka

                - Vetar – psihološka pripovetka

                - Motiv   vetra   u pripoveci

7. R.Domanović, Danga

                - Raščovečenje, čin žigosanja

                - Danga , alegorična pripovetka

                - Satirično u pripoveci

                - Motiv „starca od stotinu leta“

                - Dve ravni pripovedanja: san i realnost naratora

8. R.Domanović, Vođa

                - Biblijski motiv: Mojsijevo izvođenje Jevreja iz Egipta (paralele)

                - Vođa, alegorična pripovetka

                - Motiv dece, jedina svesnost u moru nesvesnih

                - Ko je u Vođi  slep?  ( kritika društva, vlasti kao i naroda)

                - O iskonskoj potrebi čoveka da traži obećanu zemlju (emigranti) i suočavanje sa istinom

                - Satirično u pripoveci

9. S.Matavulj, Povareta

                - Snovi i stvarnost u Povareti

                - Naše „velike majke“, paralele sa likom majke u pripoveci Vetar, Laze L.

                - Povareta – psihološka pripovetka

                - Povareta – socijalna pripovetka

                -  Upotreba i funkcija dijalekta u pripovetkama Povareta  i  Zona Z.

        

      III razred      

 Plan lektira     

        a) medicinska sestra - tehničar

              - A.P.Čehov,Ujka Vanja

              - I.Andrić, Na Drini ćuprija

              - B.Stanković, Koštana

              - B.Stanković, Nečista krv

              - E.Hemingvej, Starac i more

              - M.Crnjanski, Seobe

              - I.Andrić,Ex Ponto

              -I.Sekulić, Gospa Nola

 

        b) zdravstveni negovatelj

            A.P. Čehov, Ujka Vanja

            I.Andrić, Most na Žepi /odlomci iz romana Na Drini ćuprija

            B.Stanković, Koštana

            E.Hemingvej, Starac i more

            Seobe ( filmska umetnost umesto romana Seobe M.Crnjanskog)

            I.Sekulić, Gospa Nola

 

Teme za lektiru      

 A  MODERNA

 

    Ujka Vanja, A.P.Čehov

 1. Ujka Vanja – impresionistička drama ( vreme trajanja radnje/mesto radnje/radnja drame)

2. “Sav smisao i sva drama čovekova je u čoveku, a ne u spoljnjim manifestacijama“ (Čehov)

3. Ljubavni trougao:   Astrov – Jelena  – Vojnicki

4. Ljubavni trougao: Sonja – Astrov – Jelena

5. Serebrjakov – univerzalna drama suočenja sa činjenicom starenja

6. Jelena Andrejevna – sudbina neoplemenjene lepote

7. Ujka Vanja – drama kasno spoznate promašenosti vlastitog života

8. Astrov – idealizam i talenat u sudaru sa stvarnošću koja samo idealizam i talenat ne prepoznaju

9. Sonja – hrišćanska upornost u trpljenju poraza i poniženja

10. Nema srećnih ljudi, svi pate na svoj način (Videti čoveka za Čehova znači – prepoznati patnju koju on nosi u sebi)

11. Smisao lepote , ljubavi i rada u ljudskom životu?

12. Da li radom pobeđujemo besmisao i pustoš života ili se njime samo tešimo i zavaravamo?

13. Ujka Vanja – drama pasivnih gubitnika

14. Život je neprestano propadanje koje se ničim ne može zaustaviti

 

 

     Nečista krv, Borisav Stanković

1.  Biografija Bore Stankovića

2.  Nečista krv – psihološki roman

3. Sve je u svemu kad se ide do kraja“ (Bora Stanković)

        (Naturalistički postupci u prikazivanju hronike Sofkinih predaka)

4. Eros – novina u srpskom romanu

5. Znala je da kod nje neće biti ona obična, svakidašnja lepota...“

         ( Sofkina telesna i duhovna lepota)

6. Pisano je , nema se kuda, i onda – hajde da se ide tamo kuda se mora.“

          (Motiv neostvarene ljubavi)

7. Uzroci (neminovnog ) propadanja Sofkine porodice

8. Odnosi među likovima:

       -Sofka – Todora

       - Sofka – efendi Mita

       - Sofka – gazda Marko

       - Sofka – Tomča

9. “...opet seda do ognjišta, šara po pepelu...“

              (Sofkina tragedija)

 

 

   Koštana , Borisav Stanković

1. Sukob dveju strana života  - socijalni aspekt

2. Sukob dva stava života ( Koštana – Stojan )

3.“ I Koštan, tu pesmu, toj vreme da mi poješ...“

              (Osnovni motiv – žal za mladost)

4. Mitketova neispevana pesma

              (Motiv neostvarene ljubavi)

5.“ Bidni čovek : a čovek je samo za muku i bol zdaden“

             (Motiv obespravljenog čoveka :Mitke/Koštana)

6. „Koštana – samrtna pesma mladosti koja u grob silazi.“ ( J. Skerlić)

            (Motiv ženske lepote)

7. „ Kude Koštan? I tamo zemlja i ovde zemlja! Zar gore? Gore je visoko, a dole je tvrdo!“

             ( Koštanin i Mitketov životni izbor)

 

 

             B MEĐURATNA KNJIŽEVNOST

 

       Starac i more, Ernest Hemingvej     

1. Biografija pisca

2. Starac i more – socijalni roman (“Jedro beše zakrpljeno džkovima od brašna i  savijeno u balu, pa je izgledalo kao zastava posle beskrajnih poraza ” )

3. Kompozicija romana – Santijagova odiseja

4. Simboli u romanu:

    - starac Santjago (“Bio je zaključio da može pobediti bilo koga samo ako mu je do toga zaista mnogo stalo.”)

    - dečak Manolino

    - ostrvo  

    - more

    - riba

    - kornjače

    - lavovi  (snovi i njihova simbolika)

5. Prostor i vreme u romanu (“Savladamo li prostor, ostaje nam OVDE; savladamo li vreme, ostaje nam SADA” Richard Bach)

6. Starac i more – parabola (Bitka čoveka sa smrću)

7. Čovek i smisao njegovog trajanja (“Čovek nije stvoren za poraze. On može da bude uništen, ali nikada poražen.”)

8. Odnos čoveka i prirode (“Nijedan čovek na moru nije nikada sam.”)

9.Hemingvejevski junak  ( Osnovni zadatak svakog pravog čoveka je prevazilaženje sebe samoga svaki put.)

10. Hemingvejevski stil pisanja


 

           Na Drini ćuprija  , Ivo Andrić

        “Od svega što čovek u životnom nagonu podiže
 i gradi, nšta nije u mojim ocima bolje i vrednije od 
mostova. Oni su vazniji od kuca,
svetiji, opštiji
 od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, 
korisni, podignuti uvek smisleno, na mestu na 
kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, 
istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem
 što je tajno i zlo.  
        Svi su oni u suštini jedno i podjednako vredni
 naše pažnje, jer pokazuju mesto na kome je čovek
 naišao na zapreku i nije zastao pred njom,
nego ju je savladao i premostio kako je mogao, 
prema svom shvatanju, ukusu i prilikama kojima 
je bio okružen.
 
   Tako, svuda u svetu, gde god se moja misao
 krene ili stane, nailazi na verne i ćutljive mostove,
 kao na večitu i večno nezasićenu ljudsku
želju da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne 
pred našim duhom, očima i nogama, da ne bude 
deljenja, protivnosti ni rastanka.” (Andrić)

 

1. „Nema naraštaja koji nema svoje svetitelje“ – Ivo Andrić, biografija

2.“Život ljudski je kratkovek, čovekovo delo ostaje da traje vekovima“            ( Andrić/ most...)

3. „U bajkama je prava istorija čovečanstva iz kojih se da naslutiti, ako ne i potpuno otkriti, njen smisao“ (Petar Džadžić)

         (Legende i njihova uloga u romanu)

4. „Nije svačija želja plodna, ni svaka pomisao praćena voljom i snagom koja želje ostvaruje“ –  Mehmed –paša Sokolović

5.“Smrt je najteži zalog“ – Radisav sa Uništa

6. „ Svoje nepoštenje prikrivao je , kao što to često u životu biva, velikom revnošću i preteranom strogošću“ – Abidaga

7. „Posle jedne velike odluke, sve postaje lako i jednostavno“ – Fata Avdagina / Gregor Fedun

         (O  samoubistvu)

8. „Krug samoće i teške tišine stvara se uvek oko čoveka koga udari nesreća, kao oko bolesne životinje“ – Gregor Fedun

9. „Tako je otišao dorat  , a sa njim još dva tovarna konja, pa krave i telad...“ – Milan Glasinčanin

        ( O kockanju)

10. „ A samo neznatna manjina prokletih i predodređenih produžuje tim putem zauvek, izabravši umesto života alkohol.“ – Salko Ćorkan

        (O  alkoholizmu)

11. Ćorkan   „...hoda kuda je zabranjeno i kuda niko ne ide.“ – Ćorkanov let iznad ništavila

12. „ ... šta će biti od nas , kad niko ne ume da se digne ni da korača sam...“ – Lotika

        ( O žrtvovanju za druge )

13. „ Ona propada (...) u nepoznatu sudbinu, a nema osim svog rođenog vriska ničega čime bi se odbranila i zadržala.“ – Lotikina sudbina

14. „ Jer, zaljubljena žena i kad je potpuno razočarana, voli svoju ljubav kao nesuđeno dete.“ – Zorka

          ( O pogrešnom izboru u ljubavi )

15. Kad se sve potčinjava sujeti, postaje se njen najveći rob i mučenik – Janko Stiković/ Fata Avdagina

           (O sujeti )

16. „ Ima tri stvari koje se ne daju sakriti, a to su : ljubav , kašalj i siromaštvo.“ – Nikola Glasinčanin/ Ćorkan/Zorka

          (O ljubavi)

17. „Nije dovoljno jednoj stvari okrenuti leđa pa da prestane da nas goni i muči.“ – Alihodža Mutevelić

          ( O odanosti)

18. „ Gladna životinja koja živi u čoveku“ – Abidaga/Pljevljak/Stiković/M.Glasinčanin/Ćorkan...

           (O svemu onome što predstavlja zlo u čoveku...)

19. „ Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.“ – život ljudi u kasabi

           (O životu)

20. „Trajna dela na zemlji ostvaruju se Božijom voljom, a čovek je samo njeno slepo i pokorno oruđe“

       „A zaista, veliki ljudi , kao i velike građevine, niču i nicaće tamo gde im je Božijim promislom određeno mesto, nezavisno od praznih, prolaznih želja i ljudske sujete.“

       Alihodža: „Znaš li ti da riječ jedna ruši gradove? Na riječi Božijoj je sazdan sav ovaj Božiji dunjaluk.

               ( O Bogu)

21. “Naposletku,sve čim se ovaj naš život kazuje – misli, napori, pogledi, osmesi, reči, uzdasi – sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja kao cilju i na svakoj tek dobiva svoj pravi smisao. Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt ili nesmisao. Jer sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo dečije igračke, bledi simboli. A SVA JE NAŠA NADA S ONE STRANE.

              (Simbolika mosta)

 

                        Seobe, Miloš Crnjanski

 

1. O Milošu Crnjanskom

2.Kompozicija romana

3.Vuk Isakovič

·         „Plavi krug i u njemu zvezda

·         Vukova ljubav

·         Animalnost u čoveku  ( Senka u čoveku)

·         Odisejevski motiv (Demitologizacija junaka)

4. Aranđel Isakovič

·         Nemilosrdni trgovac

·         Aranđel – Senka u čoveku

·         Aranđelova ljubav – njegov prvi poraz

5.Gospoža Dafina

·         Fatalna žena

·         Odnos prema domu, porodici, deci...

·         Dafina – pasivna ličnost

6.Simbolika prostora egzistencije (priroda, kuće...)

7.Glavni junaci – gubitnici u odnosu na život

8.Kolektivni junak ( puk , narod )

9. Tema po izboru učenika

 

                       Gospa Nola, Isidora Sekulić

1. "Život, moj Todore, proždire kao groblje " (Efemernost čoveka)

2.Kompozicija dela (asocijativno pripovedanje)

3.Gospa Nola - gosn'  Toša (o braku)

4.Gospa Nola kao majka

    - Gospa Nola - usvojenice ( Julijica, Paula)

    - Gospa Nola - usvojenici (Srba, Hans)

7.Gospa Nola - Boško Perčinović ( Animus )

8.Originalnost Nolinog lika

9.Julijica i njeni brakovi

10.Forme pripovedanja u pripoveci ( naracija, portreti...)

11.Lik palanke

12. Tema po izboru učenika                 

 

      IV razred     

 Plan lektira   

          za smer medicinska sestra tehničar

              - Žak Prever, Paroles

              - B.Ćopić, Bašta sljezove boje

              - V.Šekspir, Hamlet

              - A.Kami, Stranac

              - S.Beket, Čekajući  Godoa

              - M.Pavić, Hazarski rečnik

              - F.M.Dostojevski, Zločin i kazna

              - M.Selimović,Derviš i smrt

              - I. Andrić, Prokleta avlija

              - D.Ćosić, Koreni

              - D. Kovačević, Balkanski špijun

 

Teme za obradu lektira    

 

SAVREMENA KNJIŽEVNOST

   Hamlet, V.Šekspir

1. Ljudi nisu ono za šta se izdaju, a svet nije ono što mislimo da on jeste ( Hamletova spoznaja)

2. Spoljašnja i unutrašnja Hamletova drama /Da li je Hamlet lud?

3. Biti ili ne biti?

4. Strah od smrti – jedini /najjači pokretač ljudske aktivnosti (Hamlet/Viljari)

5. Muka i probijanje mladosti u svet zrelosti (Ofelija)

6. Ludilo Ofelije/Hamleta/ u „ Svetkovini“S. Pandurovića

7. Hamletovština – stalno odlaganje stvari

8. Profil ubice (Hamlet/Klaudije)

 

         Stranac, A.Kami

1. Biti stranac u ovome svetu

2. “Sve moje kraljevstvo je ovozemaljsko“ (Merso)

3. Ako je svet besmislen, šta preostaje čoveku?

4. Kako prevazići apsurdnost života?

         a)Pomoću nade/vere u bolje sutra/Boga?

         b)Samoubistvom?

         c)Herojskim buntovnim pesimizmom Sizifovskog tipa?

5. Da li je apsurdan život Mersoa (on ne laže sebe!)ili naš život (stalno se lažemo da će biti bolje)?

6. Profil ubice (Merso/ sudija – čovečanstvo u odnosu na Mersoa)

 

          Čekajući Godoa, S. Beket

1. Apsurdne scene u drami

2. O ljudskim pravima

3. Veza čovek – Bog ( Liki – Poco / Beket – Džojs)

4. Kako Beket prevladava apsurd?

5. Profil Boga?

6. „Zločin“ čoveka prema Bogu? / „Zločin“ Boga prema čoveku

7. Vreme, mesto i radnja u drami?

 

         Hazarski rečnik, M.Pavić

1. Kompozicija romana/ Otvorena forma romana

2. Trojstvo u romanu ( Zakon trijada)

3. Religije u romanu – razlike i sličnosti

4. Vreme i prostor u romanu

5. Adam Kadmon – smisao postojanja?

6. Lovci na snove

7. Dobro i zlo u romanu

8. Hazarski rečnik – roman naracije / Značenje odsustva emocija u romanu?

9. Profil ubice : zlo?

 

        Zločin i kazna, F. M. Dostojevski

1. Socijalni roman (Marmeladovi/ Raskoljnikov)

2. Kriminalistički roman

3. Filozofski roman ( Raskoljnikov članak)

4. Psihološki roman (psihologija ubice/ šizofrenija)

5. Religiozni roman (preobražaj i pokajanje)

6. Zašto ubija Raskoljnikov?

7. Čovek u želji da postane Bog

 

        Prokleta avlija, Ivo Andrić

1. O krivici (Karađoz)

2. Kain i Avelj u romanu

3. Efemernost čoveka ( shvatanje Kamija/Beketa/Pavića/Dostojevskog/Andrića)

4. Podeljenost sveta /ljudskog uma (Hamlet ~Hamlet / Hamlet~ostali / Merso~ostali / Poco~Liki/ dobro~zlo / Raskoljnikov~Raskoljnikov / Avlija~Bosna )

5. Neshvaćenost genija (Ćamil / Džem sultan / Andrić)

6. Prokleta avlija kao simbol totalitarnog režima / sveta / života

7. Odnos čoveka i Boga kod Andrića

8. Gospodin Komedijant (Krležin)

9. Prstenasta kompozicija / Ima li izlaza?

 

         Derviš i smrt, M. Selimović

1. Biografska osnova romana

2. Citati iz Kur’ana kao moto romana

3. Pojedinac i svet – objektivno i subjektivno viđenje ( Ahmed Nurudin)

4. Duhovno je jače od materijalnog ( Hasan)

5. Pravda? Život je u neskladu sa zakonima

6. Derviš – svaki čovek koji veruje u određenu ideologiju

7. Tačka preokreta: Šta sam ja sad? ( Ahmed Nurudin)

8. Put ljubavi / Put osvete

9. Smrt je naša izvesnost.Svaki čovek je uvek na gubitku / Neizbežan je poraz svake ljudske akcije(A.Nurudin / Merso / Vladimir i Estragon / Viljari )

10. (Psihoanalitička )borba sa silama nesvesnog

11. Profil ubice – Ahmed Nurudin

12. “Osveta je moja i ja ću je vratiti“ (Poslanica Rimljanima)

13. Osveta – pitanje pravde –Boga ili časti – čoveka ? (Hamlet/ Ahmed Nurudin)

14. Emocije u romanu

 

           Koreni , D. Ćosić

   Koreni , D. Ćosić

1. Aćimov kompleks ( problem korena u porodici Katić)

2. Neplodnost uzrok tragedije u Đorđevoj porodici

3. Najjači opstaju ( Tola Dačić )

4. "Ljubav" i ljubav u romanu 

5. Portret Srbije (sluga Nikola )

6. Odnosi u romanu:

         - muškarci prema ženama,

         - roditelja prema deci,

         - dece prema roditeljima.

7. Roditelj kao Bog svojoj deci 

 

 

                Enciklopedija mrtvih, Danilo Kiš

1. La comedia e finita

(*Napomena: 5.septembra 1989. u Maljinama, Danilo Kiš je upitao lekara koji ga je pregledao:

"La comedia e finita?"

"La comedia e finita", mirno mu je odgovorio  lekar.

"Sanjao sam da sam noćas umro.Bilo je fantastično.", reče Kiš. )

 2. "Nikad se ništa ne ponavlja...Svaki čovek je zvezda za sebe...Svako ljudsko stvorenje je svetinja." Danilo Kiš 

 3."Sve štp radim, činim da bih joj (smrti) utekao" Danilo Kiš

 4.Uznemirujuća različitost Kišovih junaka u Enciklopediji mrtvih

 5. "They lived, they loved, they laughed and left ." James Joyce 

 6. Fakat i fikcija u Enciklopediji mrtvih


     

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members