Spirala svetla

C

Наставни планови за смер здравствени неговатељ (I-III)           

Садржај странице:

        1. Годишњи наставни план (у припреми )

        2.Оперативни наставни план

        3.Припреме за часове по наставним темама ( у припреми)

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

       Први  разред

    

       Модули за  за шк. 2014/ 2015. годину

Напомена: Ове школске године овај смер ради по истом Плану и програму као и смер медицинска сестра-техничар.

      Модули за  1. разред

        

      Други  разред

       

       Оперативни план  за шк. 2914/2015. год.

 

         Просветитељство     

1.Уводни час  

2.Просветитељство:

               –  Г.С.Венцловић –  Беседа шајкашима

3.                                          – Црни биво          

4.           –Ј.С.Поповић ,Тврдица (ЛЕКТИРА )

5.                         –Драматизација-савремени тврдица

      II   Морфологија      

6.Морфологија

                 – непроменљиве речи – теорија

7.                                                    – вежбе

8.Правопис

                - вежбе  (спојено и одвојено писање речи)

       III   Светски романтизам   

9.Романтизам у свету:

              – Пушкин –Евгеније Оњегин (одломци, писма)

10.                           –Цигани (ЛЕКТИРА )

11.                           –Х.Хајне, Лорелај

12.                          – О правом и погрешном избору у љубави (усм.изражавање)

13.Први  писмени задатак   :

                          – израда задатка

14.                     –анализа писменог задатка

15.                     –исправак писменог задатка

         II   Морфологија                

16.Морфологија

            – именице  – подела именица,...

17.                           –падежи

18.                           –вежбе

19.                          – заменице– подела и категорије

20.                                             – вежбе

21. Провера именица и заменица са  анализом примера                   

22. Придеви - подела и категорије                                 

23.                 - вежбе      

24. Бројеви - подела и категорије                                      

25.               - вежбе

26. Провера придева и бројева  са анализом примера

27.Правопис-вежбе  ( категорије везане за обрађене врсте речи)

28.Школа коју волим

       - писмено изражавање ( употреба  усвојених правописних  норми )    

29.  - анализа писмених радова са претходног часа                                       

30.Морфологија

               –глаголи – категорије глагола

31.         –категорија времена

32.         – вежбе

33.         –вежбе

34.Правопис

          –вежбе ( аорист пом.гл.бити; глагол требати,...)

35.Контролни задатак

          – морфологија (глаголи), правопис

            IV   Романтизам у Србији    

36.Романтизам у Србији :

           –Вуков рад на реформи језика

37.      –Вуков Рјечник

38.      –Б.Радичевић, Кад млидија'умрети

39.      –Ђ.Јакшић, На липару

40.      –Ј.Ј.Змај, Јутутунска народна химна

41.       –Л.Костић, Међ јавом и мед сном

42.Други  писмени задатак  :

                  – израда задатка

 43.            –анализа писменог задатка

 44.            –исправак писменог задатка

               V   Реализам у свету      

45.Реализам у свету :

                – Балзак , Чича Горио (ЛЕКТИРА )

46.                   –Односи у породици: родитељ - дете

                                           (усмено изражавање)

47.           –Л.Н.Толстој, Ана Карењина (филм. ум.  )

48                   - Љубавни парови у роману Ана Карењина

49.                  - Односи у породици : муж –супруга ( усм.израж.)

50.          –Гогољ, Ревизор (ЛЕКТИРА)

                VI    Реализам у Србији    

51.Реализам у Србији

                 –Л.Лазаревић, Ветар  

52.            –С.Матавуљ, Поварета

53.            –Различита улога  мајке у Ветру и  мајке у Поварети

 54.           –Р.Домановић, Вођа  

 55.           –Б.Нушић, Народни посланик ( ЛЕКТИРА )

56.  Како бирамо своје вође?

                 - писмено израж.

57.            - дискусија на основу прочитаних радова

               VII   Систематизација градива    

58. Систематизација градива (припрема за годишњи тест)

                   -  књижевност                                               

59.              - граматика   ( грам.вежбе)     

60.Годишњи тест(књиж., граматика, правопис) :

                   –израда теста

 61.             –анализа  теста и закључивање оцена

62.План и упутства за лектиру за трећи разред

 

 

       Трећи  разред

 

       Оперативни план за шк. 2014/2015. год.

 

         I     Књижевност модерне у свету       

1.Уводни час  

2.Модерна у свету:

              - Бодлер, Албатрос

3.           -Чехов, Ујка Вања ( ЛЕКТИРА )

4.           - Љубавни троуглови у драми

      II      Творба речи     

5.Творба речи: - деривација

6.                          -слагање

7.                          - вежбе

8.Правопис- вежбе (скраћенице)

9.Контролна вежба - творба речи

10.Први  писмени задатак   :

                  – израда задатка

11.             –анализа писменог задатка

12.             –исправак писменог задатка

          III    Књижевност модерне у Србији     

13.Модерна у Србији:

           - Андрић , На Дрини ћуприја (ЛЕКТИРА,одломци )

14.                     –Ликови у роману

15.                     -Симболика моста

16.     -А.Шантић, Вече на шкољу

17.     - Ј.Дучић, Залазак сунца

18.      -М.Ракић, Искрена песма

19.      -В.П.Дис, Можда спава

20.      -С.Пандуровић, Светковина

21.      -Б.Станковић, Коштана ( ЛЕКТИРА )

                IV      Лексикологија    

22.Лексикологија ( стилови , лексика)

23.Стилске вежбе

24. Есеј Импресија   

            ( размишљања о темама модерне књижевности)

25.      -анализа радова Импресија                                           

             V     Синтакса     

26.Синтакса: - субјекат - значење, врсте

27.                                       -вежбе

28.                    -предикат – значење, врсте

29.                                       -вежбе

30.                    -објекат –значење, врсте

31.                                     -вежбе

32.                     -прилошке одредбе-значење, врсте

33.                                      -вежбе

34.                     -атрибут, апозиција

35.                                     -вежбе

36.Правопис- вежбе ( писање  енклитика)

37.Контролна вежба (синтакса)

                  – израда задатка

38.            анализа контролног задатка

39.Други  писмени задатак  :

                  – израда задатка

40.             –анализа писменог задатка

41.             –исправак писменог задатка

          VI     Међуратна књижевност у свету     

42.Међуратна књиж. у свету:

                - Тагоре, љубавна поезија

43.           -Ф.Г.Лорка, Романса месечарка

44.            -Е.Хемингвеј, Старац и море (ЛЕКТИРА )

45.                       – Сантјагов успех

         VII      Међуратна књижевност у Србији  

46.Међуратна у Србији:

             - Д.Васиљев, Човек пева после рата

47.        -М.Црњански, Сеобе (филмска уметност )

48.        -И.Андрић, Ex Ponto (одломци)

49.         -Тин Ујевић, Свакидашња јадиковка,

50.         -Д.Максимовић, Рана поезија

51.         -И.Секулић, Госпа Нола (ЛЕКТИРА )

52.                    - Јединственост госпа Ноле / Лотике /

53. Есеј Рат и његове последице по човека  и човечанство                                              

             VIII     Систематизација градива  

54.Систематизација градива за годишњи тест  :

                                                     -књижњвност     

                                                     -граматика  

55.Годишњи тест(књиж., граматика, правопис):

                      -израда теста

56.                 -анализа теста и закључивање оцена

     

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members